בגדי   כהונה   מכנסים   

(ראה גם: בגדי כהונה-כללי)

תלמוד בבלי:

ראה בגדי כהונה-כללי, נדה י"ג ב'.

אבן עזרא:

מכנסי בד - קצרים, שלא יכשל. (שמות כח מב)

רמב"ן:

ולא ימותו - לרש"י מחוסר בגדים חייב מיתה, ואינו נכון בעיני, שהיה לו לכתוב פסוק זה לאחר שיזכיר כל ח' בגדים, ולמה הזכיר זה בשלשה בגדים חשן ואפוד ומעיל קודם שיזכיר ציץ וכתנת מצנפת ואבנט ומכנסים... אבל לפי העולה מן הסוגיות שבגמרא אין דעת רבותינו כן, אבל אצלם המצוה הזאת שוה בכולם באהרן ובניו, והיא על המכנסים, והעונש גם כן בהם, כי צוה בעשייה ועשה להם מכנסי בד, וצוה על הלבישה, והיו על אהרן ועל בניו... (שם מב, וראה שם עוד)

...והטעם שהפריש המכנסים משאר הבגדים, כי כל הבגדים היה משה מלביש אותם, כמו שצווה: "והלבשת אותם את אהרן אחיך", אבל מכנסים שהם לכסות בשר ערוה היו הם לובשים אותם בהצנע, ולכן לא הזכיר עתה בכלל ולקחת את הבגדים והלבשת. (שם כט ח)

משנה תורה:

המכנסים בין של כהן גדול בין של כהן הדיוט הם ממתנים עד ירכים, שהוא למעלה מן הטיבור קרוב ללב עד סוף הירך שהיא הארכובה. ושנצים יש להם, אין להם לא בית הנקב ולא בית הערוה, אלא מוקפין כמין כיס. (כלי המקדש פרק ח יח)

רש"ר הירש:

המכנסים מכסים את כל השטח הצמחי באדם בו מודגשת הטהרה. במעשה המכנסים מדגיש במיוחד את החומר, "ועשה להם מכנסי בד", העולה מן הקרקע בד בבד, ישר בלי ענפים, שואף באופן ישיר למטרה, בזהירות, זריזות, נקיות ופרישות. (שמות כח מ)