בדד   בדידות   

(ראה גם אדם-חברו-חייו, עבודת ה')

ספר חרדים:

...הוא יתברך מודד מדה כנגד מדה, אם באת להדבק בו ככה יעשה לך וכה יוסיף, ונמצאת חי לעולם, ודע באמת כי לפי רוב פרישתך מן העולם יהיה רוב דביקותך בו יתברך. (פרק דברי כבושין, וראה שם עוד)

מלבי"ם:

יש הבדל בין בדד ובין גלמוד, היושב גלמוד הוא מרוחק מכל אדם, כמו "ואני שכולה וגלמודה" לגמרי, אבל היושב בדד אינו מובדל מכל, ויבא גם על אומה שלמה לשבח, כמו "ה' בדד ינחנו"... (הכרמל)