בדולח   

מדרש רבה:

שם הבדולח ואבן השוהם, א"ר איבו את סבור כבדלח הזה של פטמים, יגיד עליו ריעו, (במדבר י"א) ועינו כעין הבדלח, מה זה אבן טובה אף זה אבן טובה. (בראשית טז ד)

רש"י:

כעין הבדולח - אבן טובה, קריסט"ל. (במדבר יא ז)

אבן עזרא:

הבדלח - אמר הגאון כי הבדולח אבנים קטנים עגולים היוצאים מן המים, דמה המן אליהם, והשהם אבן יקרה לבנה צחה, ואנחנו לא נדע... (בראשית ב יב)

רד"ק:

הבדלח - אמרו שהיא אבן קטנה עגולה לבנה נעשית מטפות הטל היורד על הנהר ההוא, ולפי שמאבן אחד מהבדלח לא יעשה שום מעשה ומלאכה לרוב קטנותה, אלא שנוקבים אותה ומחברים אבן על אבן בחוט, לפיכך לא אמר ואבן הבדולח כמו שאמר ואבן השוהם, שהיא גדולה ולבנה וזכה... (שם)

מלבי"ם:

כעין הבדלח - כמו שהבדלח בהיותו גשם ספירי יתראו בו כל המראות המקבילות אליו, כן היה המן מוכן שימצאו בו כל הטעמים שכוונו אוכליו לטעום בו... (במדבר יא ז)