בד   

רש"י:

לבוש הבדים - בגד בוץ. (דניאל י ה)

אבן עזרא:

בדיו - יש אומרים מחשבותיו. (ישעיה טז ו)

בדים - הבודים מלבם, ויותר נכון מגזרת בדד, שיש נשמות שיש להן כח להתבודד. (שם מד כה)

רבינו בחיי:

בד קדש - ואם תשכיל במלת בד תמצאה כוללת כמה כונות מופלאות, ירמוז להכנעה, שהרי הבד צומח מעפר הנמוך, מה שאינו כן צמר הבא מבעל חי, וירמוז על היחוד, כי בד לשון יחיד, וחוט שלו אינו נחלק, וגוונו רומז על המחילה שהוא לבן, ומספרו שש לרמז על הקו האמצעי הנרמז בוא"ו. (ויקרא טז ד)

אברבנאל:

בדים - לבנים מורים על פשיטות וטהרה... (דניאל י ה)

הכתב והקבלה:

בד - הפשתן המחובר בקרקע יקרא פשתן, והנפוץ שאינו טווי הוא שש, והמטוה קרוי פשתים על שם ריבוי הפתילות, והארוג נקרא בד. (שמות כח מב)

מלבי"ם:

לא כן בדיו - ולכן אינו חושב כמחשבתנו... (ישעיה טז ו)

בד הוא פשתן ונקרא בד על שיוצא מן הארץ בד בבד, קנה יחידי מכל גרעין, ונקרא גם כן שש על שהיה הדרך לכפול חוט הפשתים בעת האריגה לששה. (הכרמל)

בדים - כהני האליל חוזי הכובבים שהיו רגילים לשאת אפוד בד נקראו בדים, כמו "מפר אותות בדים". (שם)

רש"ר הירש:

...ואופייני הדבר, שדווקא לגבי הבגד הזה (מכנסים), המביא לידי ביטוי מובהק ביותר את הטוהר המוסרי, נזכר שמו הבוטאני של הפשתן ממנו הוא עשוי: בד, אם כי הכתונת והמגבעות נעשו מאותו החומר עצמו... ביומא ע"א ב' מתפרש השם הזה על פי התכונה המיוחדת של הצמח, דבר העולה מן הקרקע בד בד, ללא ענפים, צורה זו מסמלת את השאיפה לעלות ולהגיע אל המטרה היעודה בקו קבוע מראש וללא סטיה... (שמות כח מ)