בול   

(ראה גם: חודש, לוח)

 

ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו ויבנהו שבע שנים. (מ"א ו לח)

ילקוט שמעוני:

מהו בירח בול, בירח שבוללים לבהמה מתוך הבית, דבר אחר מהו בירח בול, בירח שהארץ עושה בולין בולין, דבר אחר מהו בירח בול, בירח מבול, חסר מ' כנגד ארבעים יום, שאף על פי שנשבע הקב"ה כי מי נח זאת לי, אף על פי כן מ' יום בכל שנה היו אותם הימים עושים רושם בעולם עד שעמד שלמה ובנה את בית המקדש ופסקו אותם מ' יום, לפיכך כתיב חסר מ' כנגד ארבעים יום שפסקו. משנעשה הבית בירח בול נעשה נעול... (מ"א פרק ו, קפד)

תרגום יונתן:

בירח בול - מיסף אבביא. (מ"א ו לח)

רש"י:

בירח בול - מרחשון, שהעשב בלה בשדה ובוללין לבהמה מן הבית. (שם)

לבול - לרקבון. (ישעיה מד יח)

רד"ק:

ירח בול - שבו מתחילים הגשמים, מלשון מבול... (מ"א ו לח)