בור   עם   הארץ   

(ראה גם: עם הארץ)

תוספתא:

ברוך שלא עשני בור, שאין בור ירא חטא, משלו משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שאמר לעבדו לבשל לו תבשיל, והוא לא בשל לו תבשיל מימיו, סוף מקדיח את התבשיל ומקניט את רבו... (ברכות פרק ז)

מהר"י יעבץ:

...וכבר ידעת שהשלם בתורה יקרא חכם, ובמצות בעל הבית, ובדרך ארץ עם הארץ, והחסר משלשתם נקרא בור. (אבות ב יב)

...ומי שהוא חסר מההכנה הוא נקרא בור, וזה אי אפשר להיות ירא חטא... (שם ג יא)

מהר"ל:

הרי זה בור, ההפרש שיש בין ע"ה לבור, וזה כי ע"ה נקרא שלא קנה התורה, אבל בור נקרא כמו "והאדמה לא תשם", שתרגומו לא תבור, ורוצה לומר הארץ כאשר היא מעלה קוץ ודרדר דבר שאין ראוי לה, וזה יותר גרוע מן כאשר אין בה דבר, ומי שלא ידע רק המשנה כצורתה הוא כמו שדה בור שנמצא בו דבר שאינו נחשב... וזה שקנה המשנה ולא הבין אותה נקרא בור. (חידושי אגדות סוטה כב א)