בזוטוס   

מדרש רבה:

ומעשה במונבז המלך ובזוטוס בניו של תלמי המלך שהיו יושבין וקורין בספר בראשית, כיון שהגיעו לפסוק הזה, ונמלתם את בשר ערלתכם, הפך זה פניו לכותל והתחיל בוכה, וזה הפך פניו לכותל והתחיל בוכה, הלכו שניהם ונימולו. לאחר ימים היו יושבין וקורין בספר בראשית, כיון שהגיעו לפסוק הזה, ונמלתם את בשר ערלתכם, אמר אחד לחבירו אי לך אחי, אמר לו את אי לך, לי לא אוי, גלו את הדבר זה לזה, כיון שהרגישה בהן אמן הלכה ואמרה לאביהן בניך עלתה נומי בבשרן וגזר הרופא שימולו, אמר לה ימולו. מה פרע לו הקב"ה, א"ר פנחס בשעה שיצא למלחמה עשו לו סיעה של פסטין, (מארב בעלי מלחמה או מצור), וירד מלאך והצילן. (בראשית מו ח)