בחר   

(ראה גם: חשק, רצה, חפץ)

עקדה:

ובחרת - להפילוסוף נאמר רצון על התכלית, ובחירה על האמצעים המביאים אל התכלית, כגון: נרצה הבריאות, ונבחר הדברים שעל ידם נהיה בריאים... (דברים ל יט)

מהר"ל:

...אמנם בהלקח אחד מהשלשה נקרא זה בחירה, שבחר באחד הזה יותר מאשר ברבים ממנו, המה השנים הנשארים, והוא שכתוב (תהלים קל"ה): "כי יעקב בחר לו י:ה", שהיה יעקב השלישי לאבות ומאתו נשרשה ונסתעפה האומה הישראלית... (דרשה על התורה)

הגר"א:

לא בחרו - אפילו אם שניהם לפניו, כי בחר הוא אם שני דברים לפניו. (משלי א כט)

העמק דבר:

חשק ה' - משמעו שמוצא בדבר קורת רוח, ו"בחר" נאמר גם אם רק אינו מוצא טוב ממנו. (דברים ז ז)

חשק - הוא רצון בלי כל צורך בדבר עצמו, לא כמו בחירה שהיא מחמת הזדקקות לדבר. (שם י טו)