בטול   

ר' צדוק:

ראה חלק ג דובר צדק עמוד טו והלאה.