בית   חוניו   

תלמוד בבלי:

הכהנים ששמשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש שבירושלים... תניא כמאן דאמר בית חוניו לאו עבודת כוכבים הוא, דתניא אותה שנה שמת שמעון הצדיק אמר להן... חוניו בני ישמש תחתי, נתקנא בו שמעי אחיו שהיה גדול ממנו שתי שנים ומחצה, אמר לו בא ואלמדך סדר עבודה, הלבישו באונקלי וחגרו בצילצול, העמידו אצל המזבח, אמר להם לאחיו הכהנים ראו מה נדר זה וקיים לאהובתו, אותו היום שאשתמש בכהונה גדולה אלבוש באונקלי שליכי ואחגור בצילצול שליכי, בקשו אחיו הכהנים להרגו, רץ מפניהם ורצו אחריו, הלך לאלכסנדריא של מצרים ובנה שם מזבח והעלה עליו לשום עבודת כוכבים... דברי ר' מאיר, אמר לו ר' יהודה לא כך היה מעשה, אלא לא קיבל עליו חוניו... הלך לאלכסנדריא של מצרים ובנה שם מזבח והעלה עליו לשם שמים, שנאמר ביום ההוא יהיה מזבח לה' בתוך ארץ מצרים ומצבה אצל גבולה. (מנחות קט א וב)

א"ר יצחק שמעתי שמקריבין בבית חוניו בזמן הזה, קסבר בית חוניו לאו בית ע"ז היא, וקסבר קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבא... (מגילה י א)