בית   יעקב   

רש"י:

לבית יעקב - אלו הנשים, תאמר להן בלשון רכה. (שמות יט ג)

אברבנאל:

לבית יעקב - הרמאים והערמומיים, לבני ישראל - הישרים וטובים, או ההמון והשרים. (שם)

מלבי"ם:

בית יעקב - ההמוניים, שהיא מעורבים בעם לועז. (תהלים קיד א)