בית   יער   הלבנון   

(ראה גם: שלמה)

תלמוד בבלי:

אמר רב זוטרא בר טוביה למה נקרא שמו יער, דכתיב בית יער הלבנון, לומר לך מה יער מלבלב אף בית המקדש מלבלב, דאמר רבי הושעיא בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים של זהב והיו מוציאין פירות בזמניהן, וכיון שהרוח מנשבת בהן היו נושרין פירותיהן, שנאמר ירעש כלבנון פריו, ומהן היתה פרנסה לכהונה, וכיון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל יבשו, שנאמר ופרח לבנון אומלל, ועתיד הקב"ה להחזירה לנו, שנאמר פרוח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון ניתן לה. (יומא לט ב)

תרגום יונתן:

בית יער הלבנון - מקירת מלכיא. (מ"א ז ב)

רש"י:

וכרותות - מעמוד לעמוד, וסיכך הרצפה על הכרותות, והעמודים עשויים כפתחים כעין אכסדרא, והכרותות כמו משקוף על המזוזות, ועליהן הצלעות... ד' מחיצות משוכות לאורך הבית, בכולן פתחים וחלונות כי עשוי לרוח, ועל המחיצות הקירוי מ"ה נסרים, ג' טורים של ט"ו נסרים, ארכן לרוחב שבין הטורים. ושקופים - הוא קירוי אחר, שהנסרים קירו מ"ה אמה מתוך ק', ושקופין - וזה עשה מנסרים קטנים על מרישים קטנים. וכל הפתחים - כי בית מקירת המלכים עשוי פתחים פתחים מפני האויר, ולכן דומה ליער, רבועים שקוף - עשוים כפתחי בתים, ולא עגולים ככפה כפתחי אולם. (שם שם ב והלאה)

רד"ק:

בית יער - לפי תרגום יונתן הוא בית להתקרר שם בקיץ. ושקופים - החלונות זה מול זה. אולם המשפט - לדעת המתרגם הוא פרוזדור לפני אולם הכסא. (שם שם ב והלאה)

אברבנאל:

...וכתב בן גוריון שביער הלבנון חדרים רבים, בדירות של מטה הבשמים, המאכל וכלי הזיין וכו', ובבית אחר כלי המשקה שעשה מזהב, ובאחד הבגדים, ומלמעלה מושב המלך ודירתו. ואולם הכסא - נראה שאולמות אלו לא היו בבית יער הלבנון כי אם בבית המלך בציון. (שם ב וז)

מצודת דוד:

מפני ריבוי העמודים היה נראה כיער, או שבנו במקום יער להתקרר, והטורים היו לרוחב הבית, ולארכו היו קירות. (שם שם ב)

מלבי"ם:

ושקופים - היו שם ג' טורי חלונות זה על גבי זה. רבועים שקף - היו ג' חלונות על גבי הפתח, ואם כן ד' משקופים. (שם שם ד וה)