בית   שמש   

(ראה גם: כלי מקדש-ארון)

 

ובית שמש קצרים קציר חטים בעמק, וישאו את עיניהם ויראו את הארון וישמחו לראות... ויך באנשי בית שמש כי ראו בארון ה' ויך בעם שבעים איש חמשים אלף איש, ויתאבלו העם כי הכה ה' בעם מכה גדולה... (ש"א ו יג)

מדרש רבה:

ר' ירמיה בשם ר' שמואל ב"ר יצחק בשם ר' אבא למה לקו אנשי בית שמש, על ידי שהיו מליזין בארון, אמר הקב"ה אילו תרנגולתו של אחד מהם אבדה היה מחזר עליה כמה פתחים להביאה, וארוני בשדה פלשתים ז' חדשים ואין אתם משגיחים בו... (בראשית נד ו)

...מהו כי ראו בארון ה', ר' אבהו ור' אלעזר חד אמר קוצרים ומשתחוים היו, וחד אמר מדברים דברים יתירים היו, מה אמרו מאן אמרייך דאמריית, ומאן פייסך דאיפייסת, ר' לוי אמר נכפפה היריעה שעל הארון וראו בו, איתא חמי כמה תקלה גדולה היה להם על כן, שכן כתוב ויך בעם שבעים איש חמשים אלף איש, ר' אבהו ור' אלעזר חד אמר ע' איש היו וכל א' וא' שקול כחמשים אלף איש, וחד אמר נ' אלף היו כל א' וא' שקול כע' סנהדרין... אליהו אומר נתקבצו ויצאו למלחמה ונפלו מהם נ' אלף איש, ונפלה כת סנהדרי גדולה עמהם, מי הרג אותם, הוי לא הרג אותם אלא אנשי בית שמש על שראו בארון. (במדבר ה ט)

תנא דבי אליהו רבא:

...וסרני פלשתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש, וכיון שהיו רחוקים מבית שמש כאלפים אמה במדה אמרו סרני פלשתים נטול את הבגדים ונניחום במקום מוצנע ונראה מה הם עושים לאלהיהם, שכן כבדנוהו אנחנו, וכן עשו, מיד נטלו את הבגדים ונתנות במקום מוצנע שהיה להם, ואנשי בית שמש כיון שראו את הארון היה להם ליטול את הבגדים שלהם ולהניחם על פניהם ולבא וליפול לפני הארון שעה אחת או שתים או שלש עד שיתכסה הארון של מלך מלכי המלכים הקב"ה כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה מסוף העולם ועד סופו, והם לא עשו כן, אלא כשהיו רואין את הארון התחילו שוחקין וזוקפין את עיניהם ועומדים ומרקדים ומדברים דברים יתרים, שנאמר ובית שמש קוצרים קציר חטים בעמק וישאו את עיניהם ויראו את הארון וישמחו לראות וגו', והם אינן יודעין מי הניח את הארון, מיד נטלו את הארון והניחוהו על האבן, שנאמר והעגלה באה אל שדה יהושע בית השמשי ותעמוד שם, ושם אבן גדולה ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות העלו עולה לה' והלוים הורידו את ארון ה' וגו' וישימו על האבן הגדולה וגו', ואחר כך הלכו להם סרני פלשתים, שנאמר וחמשה סרני פלשתים ראו וישובו עקרון ביום ההוא. לפיכך נפלו מישראל חמשים אלף וגם סנהדרין גדולה עמהם, שנאמר ויך באנשי בית שמש וגו', מי הרג את כל אלו, הוי אומר לא הרג אותם אלא אנשי בית שמש שלא היה בהם דרך ארץ... (פרק יא)

רש"י:

מצבות בית שמש - מזבחות שעשו שם שבויי סנחריב שהתגיירו בימי חזקיה, כבישעיה, ביום ההוא יהיו חמשה ערים במצרים מדברות שפת כנען ונשבעות לה'... (ירמיה מג יג)

רד"ק:

וישמחו לראות - ומרוב שמחה פרצו לראות, ופתחו הארון. (ש"א ו יג)

מלבי"ם:

וישמחו לראות - ולא כראוי לשמחה של מצוה, להניח מלאכתם. ראו בארון - ראה הוא על עיון, ורוצה לומר הסתכלו יותר מהראוי ודרך בזיון. שבעים איש - מתו מחמשים אלף. מי יוכל לעמוד - הסתפקו אם הטעם הוא בעבור רוב קדושת הארון, ומי יעמוד לפניו, או אם אין המקום ראוי לארון. (שם)