ביתוסים   

(ראה גם: אפיקורוס, מין, צדוקים)

תלמוד בבלי:

והתניא הדר עם נכרי צדוקי וביתוסי הרי אלו אוסרין עליו... (עירובין סח ב)

...פעם אחת חל שביעי של ערבה להיות בשבת, והביאו מרביות של ערבה מערב שבת והניחום בעזרה, והכירו בהן בייתוסין ונטלום וכבשום תחת אבנים, למחר הכירו בהן עמי הארץ ושמטום מתחת האבנים והביאום הכהנים וזקפום בצידי המזבח, לפי שאין בייתוסין מודים שחיבוט ערבה דוחה את השבת... (סוכה מג ב)