בליעל   

ספרי:

פן יהיה דבר עם לבבך בליעל, זה שקראוי ע"ז, נאמר כאן בליעל, ונאמר להלן בליעל, מה להלן ע"ז אף כאן ע"ז. (ראה קיז)

ילקוט שמעוני:

וכן הוא אומר איש הבליעל, כד"א השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל. דבר אחר בליעל מגלה עריות, וכן הוא אומר בני עלי בני בליעל, וכתיב אשר ישכבון את הנשים... (ש"א פרק כה, קלה)

לקח טוב:

השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל, מיכן אמרו כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד עובדת כוכבים, כתב הכא עם לבבך בליעל, וכתיב התם (דברים י"ג) יצאו אנשים בני בליעל, בליעל בלי עול תורה עליהם. דבר אחר בל יעל על לבו תורה. (דברים ראה)

תרגום יונתן:

בני בליעל - זדנין מאולפנא דה'... (דברים יג יד)

תרגום אונקלוס:

בני בליעל - בני רשעא... (שם)

רש"י:

בליעל - בלי עול, שפרקו עולו של מקום. (שם)

אבן עזרא:

בליעל - שם, ויש אומרים שהיא מלה מורכבת, כגון תפלה שלא יעל ולא יגאל ולא יחיה. (שם טו ט)

מאירי:

בליעל - מופלג ברשע, שאינו עולה ממנו. (משלי ו יב)

רלב"ג:

בליעל - נאמר על רשע ועל כילי. (ש"א כה יז)

אברבנאל:

בליעל - מחשבה שלא תביאהו לעלות במדרגה. (דברים טו ט)

הגר"א:

בליעל - הנעדר מיראת שמים. בליעל - במחשבה... (משלי טז כז)

בליעל - בלי עול שמים, עושה מליצה על דין שאינו נוהג עכשיו וכדומה. (שם יט כח)

מלבי"ם:

בליעל - עקרו בא על דבר רע מוסרי, והושאל גם אל דבר רע ומזיק לגוף... (הכרמל)