בלעדי   

תרגום יונתן:

בלעדי - בר מיני. (בראשית מא טז)

אבן עזרא:

בלעדי - מלה אחת מורכבת משתי מלות (בל עדי, לא בי הוא)... בלעדי פתרוני יענה אלקים את שלום פרעה. ויש אומרים ... בלעדי הוא הפותר, והוא אלקים. (שם)

רד"ק:

בלעדי - היו"ד לרבים, ואיננה לכינוי, ובאה נראית ובלא מ"ם... ור' אברהם פירש כי היו"ד לכינוי, כלומר אך בלעדי לקחו... (בראשית יד כד)

בלעדי - זולתי לפתור אתו כפי שכלי, אלקים יענה - והוא יקימנו לשלום לך. (שם מא טז)

העמק דבר:

בלעדי - חוץ ממני, אין הדבר לפי ערכי. (שם יד כד))