בלע   

(ראה גם: אכל)

רש"י:

כבלע את הקדש - לתוך נרתק שלו... ובלוע שלו הוא כיסוי. (במדבר ד כ)

אבן עזרא:

כבלע - ...והטעם כאשר יוסר בניינו יוסר מסך הפרוכת ונגלה הארון. ויש אומרים כי כבלע כמו בכסות, והטעם כאשר יכסו הארון לשאת אותו, וזה טעם קרוב מהראשון. (שם)

רמב"ן:

כבלע - ...ורבותינו אמרו במסכת סנהדרין שזו אזהרה אל הגונב כלי שרת שחייב מיתה, והקנאין פוגעין בו, שהגנבה והגזל יקראו בליעה מלשון חיל בלע ויקיאנו... (שם)

חזקוני:

ותבלענה השבלים - יש מפרשים גדלו למעלה וכיסו הראשונים שלא נראו, לשון כבלע את הקדש, ואין לפרשו לשון בליעה ממש, שהרי אין מראין לאדם דבר שאינו יכול להיות... (בראשית מא ז)

מלבי"ם:

בלע בקל הוא הבליעה תוך גרונו, בלע בבנין הכבד מורה השחתה בכל מקום, והבדלו מן שחת הוא, שהנשחת הוא לא בכולו, אבל בלע הוא שנבלע עד שאינו עוד במציאות כלל ולא נשאר אף רושם ממנו... (הכרמל)

רש"ר הירש:

בלע - אסון פתאומי שאי אפשר להזהר ממנו... (תהלים נב ו)

העמק דבר:

כבלע - כהרף עין, כמו באכילה שהבולע בלי לעיסה אינו נהנה אלא רגע הבליעה, כך הרואה ואינו משביע עינו נקרא בולע. (במדבר ד כ)