בן   אדם   

זהר:

רבי אבא אמר, מיום שאדם עבר על מצות רבונו כל בני האדם שנולדו אחריו נקראים בני האדם, ולא לשם שבחו נקראים כן, אלא כמי שאומר בניו של פלוני שעבר על מצות רבונו... אלא תא חזי, כתוב בן חכם ישמח אב, אם הבן טוב כל בני העולם מזכירים את אביו לטוב, ואם הבן רע, הכל מזכירים את אביו לרע, אדם, משום שחטא ועבר על מצות רבונו, לכן כאשר באו אלו שמרדו ברבונם כתוב עליהם אשר בנו בני האדם, בניו של אדם הראשון שמרד ברבונו ועבר על מצותו... (נח ל)

תא חזי, יחזקאל שמר את פיו ממאכלות אסורות, שכתוב, ולא בא בפי בשר פגול, זכה ונקרא משום זה בן אדם, דניאל מה כתוב בו, וישם דניאל על לבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביין משתיו, על כן זכה הוא ונתקיים בצורת אדם, כי כל דברי העולם כולם מפחדים מפני צורת אדם, שהוא מושל על כולם והוא מלך על כולם. (וישב רמז)

סדר עולם:

...שמואל וחנני נקראו הרואים, שנאמר בהם הרואה, יחזקאל ודניאל נאמר בהם בן אדם. (פרק כ)

ילקוט שמעוני:

בן אדם, בן אנשים כשרים, בן אנשים צדיקים, בן גומלי חסדים, בן שמבזים עצמם לכבודי ולכבודם של ישראל. דבר אחר בן אדם, משל למה הדבר דומה, למלך שכעס על אשתו, והיו לו בנים ממנה, עמד ודחפה והוציאה מביתו, לימים שלח בן אחד אצלה, אמר לה בן פלונית, בוא ואראך כבודי ובית שבניתי לאמך, שנאמר ויהי בשלשים שנה וגו'... (יחזקאל פרק ב, שמ)

רש"י:

בני האדם - אלא בני חמורים וגמלים? אלא בני אדם הראשון שכפה הטובה, ואמר האשה אשר נתת עמדי וגו', אף אלו כפו בטובה למרוד במי שהשפיע טובה והצילם. (בראשית יא ה)

בני אדם - אברהם האדם הגדול בענקים. בני איש - נח איש צדיק. (תהלים מט ג)

אבן עזרא:

בני אדם - שאין להם מעלה, וגם בני איש - הגדולים והעשירים. (שם)

אישים - עשירים, בני אדם - עניים. (משלי ח ד)

מאירי:

אישים - הנכבדים, בני אדם - ההמון. (שם)

מלבי"ם:

ובן אדם - שהוא עוד קטן מאנוש. (ישעיה נו ב)

אישים - הגדולים שהכינו לבם. בני אדם - וגם הפשוטים... (משלי ח ד)