בן   זקונים   

(ראה גם: אב-ובן, אם-ובן)

תרגום יונתן:

כי בן זקונים - ארום איקוני דיוסף דמיין... (באשית לז ג)

תרגום אונקלוס:

בן זקונים - בר חכים. (שם)

רש"י:

בן זקונים - שנולד לו לעת זקנתו, ולתרגום אונקלוס שכל מה שלמד משם ועבר מסר לו. דבר אחר שהיה זיו איקונין שלו דומה לו. (שם)

אבן עזרא:

בן זקונים - שנולד כשהוא בן צ"א, וכן נקרא גם בנימין. (שם)

רמב"ן:

בן זקונים - לרש"י ור' אברהם שנולד לעת זקנתו, ואינו נכון, כי כל בניו נולדו בזקנתו. ונראה שמנהג הזקנים לקחת אחד מבניהם לשרתם תמיד לעת זקנתם, ולכן לא הלך למרעה... (שם)

רשב"ם:

בן זקונים - אחרון לי"א, והיה בן זקונים עד שנולד בנימין זמן מרובה. (שם)

בעל הטורים:

בן זקונים - ראשי תבות: זרעים, קדשים, נשים, ישועות מועד... (שם)

וילד זקנים - חסר וא"ו, שמסר לו כל מה שלמד מזקנים. (שם מד ב)