בן   סטדא   

תלמוד ירושלמי:

אמר להן רבי אליעזר והלא בן סטדא לא הביא כשפים ממצרים אלא בכך (שכתבם על בשרו), אמרו לו מפני שוטה אחד אנו מאבדין כמה פיקחין... (שבת ע א)