בן   עשרים   

זהר:

תא חזי כל מי שזכה לי"ג שנים והלאה נקרא בן לכנסת ישראל (שהיא המלכות), וכל מי שהוא מבן עשרים ומעלה וזוכה בהם, נקרא בן אל הקב"ה ודאי (דהיינו ז"א), כמו שכתוב בנים אתם לה' אלקיכם. (משפטים עו, ועיין שם עוד)

אלא ממה שפסקנו במשנה שלנו שא"ר יהודה, אין בית דין של מעלה דנים את האדם עד שיהיה בן כ' שנה, ובית דין של מטה מי"ג שנים ולמעלה, וישמעאל באותה שעשה (שגורש מאברהם) לא היה בן כ' שנה, ולפיכך לא דנוהו... (זהר חדש בראשית תתמח)