בן   ציצית   הכסת   

תלמוד בבלי:

...הוו בה הנהו תלתא עתירי, נקדימון בן גוריון, ובן כלבא שבוע, ובן ציצית הכסת... שהיתה ציצתו נגררת על גבי כסתות, איכא דאמרי שהיתה כסתו מוטלת בין גדולי רומי... (גיטין נו א)