בן   תמליון   

תלמוד בבלי:

...יצא לקראתו בן תמליון, רצונכם אבוא עמכם, בכה ר' שמעון ואמר מה שפחה של בית אבא נזדמן לה מלאך שלש פעמים, ואני לא פעם אחת, יבא הנס מכל מקום. קדים הוא על בברתיה דקיסר, כי מטא התם אמר, בן תמליון צא בן תמליון צא, וכיון דקרו ליה נפק אזל, אמר להון שאילו כל מה דאית לכון למישאל... (מעילה יז ב)