בני   האלהים   

זהר:

רבי חייא אמר, בניו של קין היו בני האלקים, כי כשבא סמאל על חוה הטיל בה זוהמא ונתעברה והולידה את קין, וצורתו לא היה דומה לשאר בני אדם, מטעם היותו תולדה מן מלאך. וכל אלו הבאים מצד קין לא היו נקראים אלא בני האלקים, משום שתוארם היה כמלאכים הנקראים אלקים. (בראשית תסה, ועיין שם עוד)

ויבאו בני האלקים, אלו השרים הממונים השליחים בעולם להשגיח במעשה בני אדם. להתיצב על ה', כמו שאמר וכל צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו, אבל, להתיצב על ה', במקרא הזה מצאתי אהבת הקב"ה אל ישראל. משום שאלו השליחים שהם ממונים להשגיח על מעשה בני אדם, הולכים ומשוטטים בעולם ולוקחים אלו המעשים כולם, וביום שהדין עומד לקום לדון את העולם, נעשו משטינים לעמוד להשטין על בני אדם. ותא חזי, מכל העמים שבעולם אינם עומדים הממונים להשגיח על מעשיהם, חוץ על ישראל בלבד, משום שהם בנים אל הקב"ה... (בא ו, ועיין שם עוד)

ויבאו בני האלקים, אלו הם בית דין הגדול בני האלקים ודאי, אשר בניו של המלך, (שהם ישראל), קרבים לפניהם, והם ע' ממונים המסבבים תמיד את המלך, והם הגוזרים דין על העולם. להתיצב על ה', וכי על ה' עומדים, ומשיב, אלא בשעה שהם עומדים לדון העולם, דין הראשון של הכל הוא, מי הוא שאינו מכבד את השם הקדוש ואינו מכבד את התורה ועבדיו, אף כך, מי הוא שאינו דואג על כבוד השם הקדוש, (שהוא השכינה) שלא יתחלל בארץ, ומי הוא שאינו דואג על כבוד הקב"ה, (שהוא ז"א), מי הוא שאינו נותן כבוד לשם הזה, ויבא גם השטן בתוכם... (פנחס שנג)

ויראו בני האלהים את בנות האדם, מי הם בני האלקים, רבי ירמיה אמר גדולי הדור שהיו אבותיהם גדולי הדור ולא היו מעכבים (בני דורו מלחטוא, אבל אותם גדולי הדור שאינם בני גדולי הדור אין דבריהם נשמעים, ואינם יכולים למחות בידם, ואין להם חטא אם אינם מוחים. אמר רבי חנינא לרב הונא, מה שאמר בני האלקים הוא על שם שנבראו מן השם הזה, (אלקים), שכתוב, ויברא אלקים את האדם. (זהר חדש בראשית תתנט)

אלה תולדות נח, רבי פנחס פתח, ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טובות הנה, מאן אינון בני האלהים, בני גדולי הדור, מלמד שהיו טובות מראה, כתיב הכא כי טובות הנה, וכתיב התם טובת מראה מאד, היו הולכות ערומות, ואנשים הולכים ערומים, ואלו ואלו רואים את ערותם ונואפים אלו את אלו, ולמה נקראו בני האלהים, שהיו גבורים גדולים ענקים. (שם נח נג)

רבי נחמיה פתח, ויראו בני האלקים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויראו בני האלקים הם עזא ועזאל, ששני מלאכים היו שקטרגו לאדונם (על בריאת האדם), והפיל אותם הקב"ה מהמקום הקדוש שלמעלה, וכשירדו נתגלמו באויר, (דהיינו שקבלו גולם אנושי מלשון גלמי ראו עיניך), ונעשו כבני אדם.

ואין לך בכל המלאכים שיגמרו להתערב בתוך בני אדם כאותם המלאכים הנקראים אישים, וכאותם הנקראים בני האלקים, (דהיינו עוזא ועזאל הנקראים בני האלקים), כיון שהפילם הקב"ה נתגלמו מכל אלו היסודות שבבני אדם והתלבשו בהם... (שם רות רפג ועיין שם עוד)

פרקי דרבי אליעזר:

ר' אומר ראו המלאכים שנפלו ממקום קדושתן מן השמים את בנות קין מהלכות גלויות בשר ערוה ומכחלות עיניהן כזונות ותעו אחריהן ולקחו מהן נשים, שנאמר ויראו בני האלקים את בנות האדם וגו'... ר' צדוק אומר מהם נולדו הענקים המהלכים בגובה קומה ומשלחים ידם בכל גזל וחמס ושפיכת דמים, דכתיב (במדבר י"ג ל"ג) ושם ראינו את הנפילים וגו'. אמר ר' יהושע בן קרחה ישראל נקראו בני אלקים, שנאמר (דברים י"ד) בנים אתם לה' אלקיכם, והמלאכים נקראו בני האלקים, שנאמר (איוב ל"ח ז') ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלקים, ואלו עד שהיו במקום קדושתן בשמים נקראו בני אלקים, שנאמר (בראשית ו') וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלקים... (פרק כב)

מדרש רבה:

ויראו בני האלקים, רשב"י קרא להון בני דייניא, רשב"י מקלל לכל מאן דקרי להון בני אלקיא, תני רשב"י כל פרצה שאינה מן הגדולים אינה פרצה, כומרייא גנבו אלהיא מאן מומי ביה או מאן מקרב, ולמה קורא אותן בני האלקים, רבי חנינא ורשב"ל תרויהון אמרין שהרבו ימים בלא צער ובלא יסורין... (בראשית כו ח)

תרגום אונקלוס:

בני האלהים - בני רברביא. (בראשית ו ב)

רש"י:

בני האלהים - השרים והשופטים. דבר אחר הם השרים ההולכים בשליחותו של מקום, אף הם היו מתערבים בהם. (שם)

אבן עזרא:

בני האלהים - השופטים, ויש אומרים הקדושים אשר בארץ, ויש אומרים בני שם, והישר: היודעים דעת עליון. (שם)

בני האלהים - המערכות העליונות, ותנועתם היא תרועתם. (איוב לח ז)

רמב"ן:

בני האלהים - השרים. (בראשית ו ב)

והנכון בעיני שאדם ואשתו יקראו בני אלהים, ובניו בשלמות גדולה בחוזק... (שם שם ד)

בני האלהים - מכאן נדע שנביא כתב את הספר. להתיצב - לעמוד לפניו וללמד על הבריות זכות וחובה. (איוב א ו)

מורה נבוכים:

...כי להתיצב לפני ה' (שכתב על בני האלקים והשטן) מורה על היותם מוכרחים במצותו לעשות רצונו, כי גם לשטן יש חלק אחד במציאות למטה מבני האלקים, שהם יותר קיימים ומתמידים... (חלק ג פרק כב)

רלב"ג:

בני האלהים - הכחות המנהיגות הנמצאות במלאכות ה'... (שם)

רבינו בחיי:

תולדות אדם - ...או רוצה לומר שתולדות קין לא היו תולדות אדם, כי אם של חוה מרוכב הנחש סמאל, ועליהם אמר ויראו בני האלהים ולא בני אדם הראשון... (בראשית ה א)

עקדה:

בני האלהים - בבראשית רבה כ"ו שהאריכו ימים בלא צער, או שהאריכו ימים כדי לעמוד על חשבון תקופות וכו', ואומר שככל זאת נפלו בחיי זמה והבל. ונראה שלזרע שת קורא בני האלהים, ובנות זרע קין שנתמעטה בהן הדמות קורא לעומתם בנות האדם, ולקחום כי היו רמות הקומה וחזקות, וירע בעיני ה' שרדפו אחר תענוגות בשריים והתחברם לזרע הארור. (שם ו ב)

אברבנאל:

בני האלהים - במדרש בפרקי דר' אליעזר ובגמרא שהיו אלו מלאכים, אך קשה מה שכתב אחר כך כי רבה רעת האדם? וגם אי אפשר שישוב טבע הנבדל חמרי? אלא בדברי רז"ל סוד. ונראה לפרש שקרא בני שם השלם כך... (שם)

הכתב והקבלה:

בני האלהים - הכומרים החלו לתת עיניהם בנשים זרות, כי עד עתה נשא כל אחד תאומתו, ולא הביטו כלל על נשים אחרות. (שם)

מלבי"ם:

בני האלהים - האמינו שבני האלהים חושקים בנשים יפות, ובאמתלא שהם בני אלהים זנו עם נשים. (שם)