בני   קדם   

 

ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם, ומכל חכמת מצרים. (מ"א ה י)

לקדר ולממלכות חצור אשר הכה נבוכדראצר מלך בבל כה אמר ה', קומו עלו אל קדר ושדדו את בני קדם. (ירמיה מט כח)

זהר:

דתניא ותרב חכמת שלמה, בימיו של שלמה המלך עמדה הלבנה (דהיינו הנוקבא) במילואה, (שהנוקבא היתה מלבשת לאמא עלאה, שזה תכלית המילוי שלה). והיינו שכתוב, ותרב חכמת וגו' כל בני קדם, שם למדנו, מי המה בני קדם, כבר בארוה, אבל חכמת בני קדם היא חכמה שירשו מאברהם...

ולבני הפלגשים וגו' נתן מתנות וגו', שנתן להם דברים ידועים בכתרים התחתונים, ובאיזה מקום השרה אותם, אל ארץ קדם, ומשם ירשו בני קדם חכמה, דהיינו מכתרים תחתונים, והיינו מחכמת כל בני קדם. (ויחי רעו)

פרקי דרבי אליעזר:

...וקדמה (בן ישמעאל) נקראו בני קדם שנאמר אלה בני קדם... (פרק ל)

מדרש רבה:

ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם מה היתה חכמתן של בני קדם, שהיו יודעים וערומין בטייר. (במדבר טז ג)

ומה היתה חכמתן של בני קדם, שהיו יודעין במזלות, קוסמין בעופות ובקיאין בטייר. (קהלת ז מ)