בניהו   

(ראה גם: שלמה)

 

ויואב אל כל הצבא ישראל, ובניה בן יהוידע על הכרתי ועל הפלתי. (ש"ב כ כג)

ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את האריה בתוך הבור ביום השלג. (שם כג כ)

וישלח המלך ביד בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימת. (מ"א ב כה)

ובניהו בן יהוידע על הצבא, וצדוק ואביתר כהנים. (שם ד ד)

תלמוד בבלי:

מיד יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומים, אמר רב יוסף מאי קרא, ואחרי אחיתופל בניהו בן יהוידע ואביתר שר צבא למלך יואב, אחיתופל זה יועץ... בניהו בן יהוידע זה סנהדרין... וכן הוא אומר ובניהו בן יהוידע על הכרתי ועל הפלתי, ולמה נקרא שמם כרתי ופלתי, כרתי שכורתים דבריהם, פלתי שמופלאים בדבריהם... (ברכות ג ב)

...אלו צדיקים שבמיתתן נקראו חיים, שנאמר ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל, הוא הכה את שני אריאל מואב, והוא הכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, בן איש חי, אטו כולי עלמא בני מתי נינהו, אלא בן איש חי שאפילו במיתתו קרוי חי, רב פעלים מקבצאל, שריבה וקבץ פועלים לתורה, והוא הכה את שני אריאל מואב, שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני, והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג, איכא דאמרי דתבר גזיזי דברדא ונחת וטבל, איכא דאמרי דתנא סיפרא דבי רב ביומא דסיתוא. (שם יח א)

...שדריה לבניהו בן יהוידע, יהב ליה שולשיתא דחקיק עלה שם ועזקתא דחקיק עלה שם וגבבי דעמרא וזיקי דחמרא... (גיטין סח א, וראה שם עוד וערך אשמדי)

ילקוט ראובני:

דע כי אליעזר עבד אברהם היה נשמה קדישא שנתנה תוך קליפת כנען הארור... שהיה כלב גלגול אליעזר עבד אברהם, לכך נשתטח על קבר אברהם, ואחר כך הוברר יותר ונתגלגל בבניהו בן יהוידע גם ביהוידע אביו, ואחר כך האב ובן נתגלגלו בזכריה, וזכריה לפי שחירף את ישראל שאמר, למה זה עזבתם את ה', נענש ונתגלגל רוחו ונפשו בשני גרי צדק שמעיה ואבטליון, ואחר כך רוחו של זכריה נתגלגל במהר"ר משה קורדווא"רו, ונפשו במוהר"ר אליה וידא"ש זלה"ה... (חיי שרה)

רד"ק:

הוא הכה - אף על פי שבניהו היה כהן, למלחמת ה' הוא מצוה בכבוש ארץ ישראל ובאויבי ה', וכן ציוה ה' למנות משוח מלחמה, וכן הרג פנחס את זמרי... (ש"ב כג כ)

אברבנאל:

ויעל בניהו - ...ואחשוב שבניהו שהיה כהן לא הרגם בעצמו, אלא ציוה על כך כשר הצבא. (מ"א ב לד)

מדרשים:

בן איש חיל, חי כתיב, למה שהצדיקים במיתתם קרוים חיים. רב פעלים שהרבה פועלים בתורה. מהוא והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור, יש אדם שהוא יכול להרוג את הארי בתוך הבור. אלא אמרו עליו שהיה בור סיד שכתב את התורה ביום אחד. (מדרש חסרות ויתרות)

שם משמואל:

יש ליתן טעם מה שמקדימין וקורין זכור בשבת לפני פורים... ונראה על פי מה ששמעתי מכ"ק אדומו"ר זצללה"ה למה בכל הרוגי מלכות שהרג שלמה המלך ע"ה כתיב ששלח את בניהו בן יהוידע ויפגע בו וימת, הלא בניהו בן יהוידע היה על הכרתי ועל הפלתי, שאמרו ז"ל שהם האורים והתומים, אם כן למה בחר להרוג את האנשים האלה על ידי איש החסד? ופירש שהרוגי מלכות שהיו מורדים במלכות היתה יכולה להתגנב בלבב ההורג גם קצת שנאה ונקמה כטבע אנושי, על כן בחר דוקא באיש החסד, למען יהיה נקי על טהרת הקודש לשם שמים לבד... (צו תרע"ג)