בעוד   

תרגום יונתן:

בעוד - בסוף. (יהושע א יא)

אבן עזרא:

בעוד - בטרם עוד, וטעמו, לא יעבור עוד כך זמן. (בראשית מ יט)

הכתב והקבלה:

בעוד - ...אבל הבי"ת תורה פעם על תחילה על אמצע או סוף הזמן, כמו "בבואכם אל הארץ", שנתחייבו בחלה מיד שנכנסו לארץ. ואומר "בשנת הארבעים לצאת בנ"י" (במדבר ל"ד) והוא היה באחד באב שהוא באמצע השנה, ואמר (דברים ל"א) "במועד שנת השמטה", והוא במוצאי שביעית... וקרוב לומר שהמתרגמים ביארו מלת בעוד (בסוף) מן "עד ירח ולא יאפיל ולא עדה עליו השחל", שענינם ההעברה והסרה, וטעם "בעוד שלשת ימים", כאשר יחלפו ויעברו שלשת ימים, לכן תרגמוהו בסוף. (שם שם יג)