בעל   צפון   

(ראה גם: עבודה זרה)

מכילתא:

בין מגדול ובין הים, ושם היה גדולתן של מצרים, שם היה תפארתם, שם היה מקום מרומם של מצרים, שם כנס יוסף את הכסף ואת הזהב, שנאמר וילקט יוסף את כל הכסף וגו'. לפני בעל צפון, בעל צפון נשתייר מכל היראות שלהן, נכחו תחנו על הים בשביל לפתות לבן של מצרים להטעותם שהוא הציל את עצמו, ועליו הוא אומר משגיא לגוים ויאבדם וגו'. (בשלח פרשה א)

מכילתא דרשב"י:

סגר עליהם המדבר, אמר פרעה בעל צפון כינס עליהן חיות רעות ואין מניחות אותן לעבור, וכן היה... שנאמר סגר עליהם המדבר, אין סגירה אלא חיה רעה, כענין שנאמר אלקי שלח מלאכיה וסגר פום אריותא. (שמות יד ג)

...כיון שראה פרעה את בעל צפון שמח, אמר הסכים בעל צפון לגזירתי, אני אמרתי לטבעם במים הסכים בעל צפון לגזירתי לטבען במים, התחיל אומר ומזבח ומקטר לפני ע"ז שלו, שנאמר לפני בעל צפון ופרעה הקריב. (שם שם י)

ילקוט ראובני:

דבר אל בני ישראל וישובו... בעל צפון חקוק עליו דמות צורת כלב רע, גימטריא מרכבה טמאה.

...שם ד' בעל צפון הוא המקום הפרוץ שפרצו הקדמונים אדם וקין, שם נראו מלאכי השמאל בתפארתם כדי שיטעו ישראל, ושם היה פי החירות (נוסחא אחרת פיתום) הוא מקום ממוסך בזאת החיה אריה, והוא שם הרחמים מעבוד שהוא סתום אין חירות לישראל, מעבוד שהוא פתוח יש חירות לישראל וראו שם ישראל זה המקום פתוח וצורת יצחק עומד עליו ומתחנן לפני בוראו על פדות בניו... (בשלח)

כלי יקר:

לפני בעל צפון, הוא נשאר מכל אלהי מצרים וכו', ויש לנו ליתן טעם למה נשארה זו יותר משאר אלהות. ונראה מזה שהיה להם הרבה ע"ז שעבדו להרבה מזלות, כי כל מזל יש לו כח והשפעה על איזה ענין מיוחד, ובעל צפון היינו הע"ז אשר חשבו כי ממנה יושפע להם זהב ורב פנינים, כמו שכתוב "מצפון זהב יאתה", והשאיר הקב"ה דוקא ע"ז זו להטעותם, שיאמרו שע"ז זו תתבע עלבונם על מה שלקחו ממונם שלא כדין, כי בכל שאר המכות הצדיק פרעה את הדין עליו לומר שבדין באו עליו... (שמות יד ב)

שפת אמת:

מפלת הבעל צפון לא מפורש בתורה, כי בודאי היה לו מפלה אחר כך, דכתיב ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים, רק הוא נסתר, כמו שנקרא שמו בעל צפון. ואפשר נשאר שיהיה לו מפלה לעתיד, כי גאולה העתידה היא כימי צאתך מארץ מצרים, ויש לומר הרמז כמו אפיקומן צפון שנשאר מכל גאולת מצרים בכל שנה על לעתיד, כן יהיה לו אז המפלה, דכתיב רק אעשה ויתקיים עוד. עם כל זה נראה כי בודאי נעשה בו משפטים, רק אפשר נשאר מעט ממנו לעתיד, השי"ת יזכנו לראות נקמתו מכל אלהים אחרים במהרה בימינו אמן. (פסח תרמ"ב)