בצרה   

(ראה גם: אדום, מלאך המות)

תלמוד בבלי:

אמר ריש לקיש שלש טעויות עתיד שרו של רומי לטעות, דכתיב מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה, טועה שאינה קולטת אלא בצר והוא גולה לבצרה... (מכות יב א)

תלמוד ירושלמי:

...סבר רבי יוחנן מימר את בצר במדבר (שבוצרה היא בצר במדבר), שאל לרבי שמעון בן לקיש בצר בוצרה, (אמר לו בצר לחוד ובוצרה לחוד). (שביעית יז א)

מדרש רבה:

וימת בלע, אמר רבי אבהו לבן מלכים שהיה לו דין עם אחד וכלו מזונותיו, בא אחד וסיפק לו מזונות, אמר המלך אין לי עסק אלא עם זה שסיפק לו מזונות. כך אמר הקב"ה כבר היתה מלכות עקורה מאדום, ובאת בצרה וסיפקה להם מלכים, לפיכך אין לי עסק אלא עם בצרה, שנאמר (ישעיה ל"ד) כי זבח לה' בבצרה. (בראשית פג ב)

רש"י:

ומדרש אגדה על שבצרה הספיקה מלך לשעיר, שהוא יובב בן זרח מבצרה, ובצרה היא ממואב. (ישעיה סג א)

ארמנות בצרה - שהיא בין מואב ואדום, והעמיד מלך אדום והיא ממואב ונמשכה אחר אדום. (עמוס א יב)

אבן עזרא:

בבצרה - יש אומרים שהיא קונסטנטינה, ואינה, כי אין לה אלף שנים, רק היא מדינה באדום. (ישעיה לד ו)

רד"ק:

בצרה - עיר גדולה לארם, לכן כינה ארם בשם בצרה. (שם סג א)

אברבנאל:

בבצרה - לא רק במקום המלחמה יהרגנו, כי תתפשט גם על כרך גדול שברומי מהישמעאלים שימלטו שם, או מתורגמים שבארץ יון. (שם לד ו)

ואולי קראו רומי בצרה שבשנת רצ"ב יושלם חורבנה כפי שהודעתיך מהמגילה. (שם שם ט)

מלבי"ם:

זבח בבצרה - ארץ האמונות הנפסדות. (שם לד ו)