בקיאות   

(ראה גם: למוד, תלמיד חכם)

תלמוד בבלי:

משתבחין ליה רבנן לרבי זירא בר רב זביד אחוה דר"ש בר רב זביד דאדם גדול הוא ובקי בברכות... (ברכות לח א(

א"ל ריש גלותא לרב ששת אף על גב דרבנן קשישי אתון, פרסאי בצרכי סעודה בקיאי מינייכו... (שם מו ב)

...שלחו להתם סיני (בקי) ועוקר הרים (חריף) איזה מהם קודם, שלחו להו סיני קודם שהכל צריכין מרי חטיא... (שם סד א)

דכתיב אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ, אטו כולי עלמא יושבי רקיע נינהו, אלא שהיו בקיאין בישובה של ארץ, שהיו אומרים מלא קנה זה לזית, מלא קנה זה לגפנים... (שבת פה א)

אמר להם רבן גמליאל לדבריכם למה שליח צבור יורד לפני התיבה, אמרו לו כדי להוציא את שאינו בקי, אמר להם כשם שמוציא את שאינו בקי כך מוציא את הבקי... (ראש השנה לד ב)

תנו רבנן בית גרמו היו בקיאין במעשה לחם הפנים ולא רצו ללמד, שלחו חכמים והביאו אומנין מאלכסדריא של מצרים והיו יודעין לאפות כמותן ולא היו יודעין לרדות כמותן... כששמעו חכמים בדבר אמרו כל מה שברא הקב"ה לכבודו בראו, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, וחזרו בית גרמו למקומן... תנו רבנן בית אבטינס היו בקיאין במעשה הקטורת ולא רצו ללמד... (יומא לח א)

חולה מאכילין אותו על פי בקיאין, ואם אין שם בקיאין מאכילין אותו על פי עצמו עד שיאמר די. (יומא פב א)

אין מורידין לפני התיבה אלא אדם הרגיל... ובקי לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ולשנות בהלכות ובאגדות ובקי בכל הברכות כולן... (תענית טז א)

...ומיהו הכל בקיאין בגירושין ואין הכל בקיאין בחזרה... (יבמות קט א)

...יאמרו בקי מותר שאינו בקי אסור, רוב בקיאין הן... (כתובות ו ב)

...שלח לו ואתה אי אתה אומר כן, מוחזקני בך שאתה בקי בחדרי תורה לדרוש בקל וחומר אי אתה יודע... (קידושין י ב)

א"ל אינהו בקיאי בחסירות ויתרות אנן לא בקיאינן... בפסוקי נמי לא בקיאינן. (שם ל א)

...על מנת שאני תלמיד, אין אומרים כשמעון בן עזאי וכשמעון בן זומא אלא כל ששואלין אותו בכל מקום דבר אחד בלימודו ואומרו, ואפילו במסכתא דכלה. על מנת שאני חכם אין אומרים כחכמי יבנה כר' עקיבא וחביריו, אלא כל ששואלים אותו דבר חכמה בכל מקום ואומרה. (שם מט ב)

כלך אצל ר' תנחום בר חנילאי שהיה רגיל אצל ר' יהושע בן לוי שהיה בקי באגדה... (בבא קמא נה א)

...ואם לא אומר שמא יאמרו הרמאין אין תלמידי חכמים בקיאין במעשה ידינו. (בבא בתרא פט ב)

...בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ, מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה... (סנהדרין צד ב)

ר"א אוסר, לפי שאין (כותים) בקיאין בדקדוקי מצות כישראל... (חולין ד א)

אלא אמרי במערבא משמיה דר' יוסי ברבי חנינא מדבריו של בריבי ניכר שאינו בקי בתרנגולין, (אינו רגיל לאכול תרנגולים לפיכך לא ידע אם יש להן ריאה)... (שם נז א)

אמר רב נחמן היה בקי בהן ובשמותיהן עוף הבא בסימן אחד טהור... (שם סא ב)

...אמר לו משה רבינו גיזבר נאמן היה ובקי בחשבונות היה... (בכורות ה א)