בקר   בעלי   חיים   

(ראה גם: בעלי חיים)

הכתב והקבלה:

בקר - נאמר על בהמות חרישה, ולכן מוציא "מן הבקר" טרפה ונעבד. (ויקרא א ב)

שם משמואל:

ומעתה יובנו דברי רש"י... דהנה כתיב (ישעיה א') ידע שור קונהו, ופירשו המפרשים שיש בו דעת להכיר בעליו תיכף משקנה אותו, ויש לומר שמטעם זה נקרא בקר, מלשון בוקר, שפירש האבן עזרא שהוא מבקר, שכאשר בא השחר יכול לבקר ולהבחין את הצורות, ובאשר יש לשור דעת וכח הכרה על כן נקרא בקר... (ויקרא תרע"א)