בקרב   

רבינו בחיי:

בקרבו - ...ובכל מקום שנמצאה מלת בקרב וכדומה הוא על מדת הדין... (דברים לא יז)