בר   דרומא   

תלמוד בבלי:

...הוה בהו ההוא בר דרומא דהוה קפיץ מילא וקטיל בהו... (גיטין נז א)

מהר"ל:

ואמר הוה בהו ההוא בר דרומא דקפץ מילא וכו', הבן מה שאמרו שהיה שם בר דרומה ומאי איכפת בזה אם מדרום אם מצפון, אמנם כאשר תעמוד בזה תדע כי היה מיוחד לזה בר דרומא, כאשר תדע כי דרום נקרא ימין, מדכתיב (תהלים פ"ט) "צפון וימין אתה בראתם", והיה ההוא בר דרומא מיוחד אל כח התנועה המהירה, כי היד הימין מיוחד לקלות התנועה לא השמאל, ולפיכך קפץ מיל פירוש בתנועה אחת ובמרוצה אחת היה עושה מלחמה... (חידושי אגדות גיטין נז א)