בר   כוכבא   

(ראה גם: ביתר, גלות, ר' עקיבא, תשעה באב)

תלמוד בבלי:

בר כוזיבא מלך תרתין שנין ופלגא, אמר להו לרבנן אנא משיח, אמרו ליה במשיח כתיב דמורח ודאין נחזי אנן אי מורח ודאין, כיון דחזיוהו דלא מורח ודאין קטלוהו. (סנהדרין צג ב)

...ומלכות בן כוזיבא שתי שנים ומחצה. (שם צז ב)

תלמוד ירושלמי:

תני רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבה היה דורש דרך כוכב מיעקב, דרך כוזבא מיעקב, רבי עקיבה כד הוה חמי בר כוזבה אמר דין הוא מלכא משיחא, אמר ליה רבי יוחנן בן תורתא, עקיבה יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא יבא. אמר רבי יוחנן קול אדריינוס קיסר הורג בביתר שמונים אלף רבוא... והיה שם בן כוזבה והיה לו מאתים אלף מטיפי אצבע, שלחו חכמים ואמרו לו עד אימתי אתה עושה את ישראל בעלי מומין, אמר להן וכי היאך אפשר לבדקן, אמר לו כל מי שאינו רוכב על סוסו ועוקר ארז מן הלבנון לא יהיה נכתב באסרטיא שלך. היו לו מאתים אלף כך ומאתים אלף, וכד דהיה נפק לקרבא הוה אמר ריבוניה דעלמא לא תסעד ולא תכסוף.

שלש שנים ומחצה עשה אדריינוס מקיף על ביתר, והוה רבי אלעזר המודעי יושב על השק ועל האפר ומתפלל בכל יום ואומר רבון העולמים אל תשב בדין היום. בעא אדריינוס מיזל ליה (ללכת משם), אמר ליה חד כותי לא תיזיל, דאנא חמימה מיעבד ומשלים לך מדניתא. עאל ליה מן ביבא (מהביב) דמדינתא ואשכח רבי אלעזר המודעי קאים מצלי, עבד נפשיה לחיש ליה בגו אודניה, חמוניה בני מדינתא ואייתוניה גבו בן כוזבא, אמרון ליה חמינן ההן סבא משתעי לחביבך, אמר ליה מה אמרת ליה ומה אמר לך, אמר ליה אנא אמר לך מלכא קטל לי, ואי לא אנא אמר לך את קטל יתי, טב לי מלכא קטל יתי ולא את, אמר ליה אמר לי דאננא משלים מדינתאי, אתא גבי רבי אלעזר המודעי אמר ליה מה אמר לך הדין כותייא, אמר ליה לא כלום, מה אמרת ליה, א"ל לא כלום, יהב ליה חד בעוט וקטליה. מיד יצאת בת קול ואמרה (זכריה י"א) הוי רעי האליל עזבי הצאן חרב על זרועו ועל עין ימינו, זרועו יבוש תיבש ועין ימינו כהה תכהה, הרגת את רבי אלעזר המודעי זרוען של כל ישראל ועין ימינם, לפיכך זרועו של אותו האיש יבש תיבש ועין ימינו כהה תכהה. מיד נלכדה ביתר ונהרג בן כזובה.

אתין טעינון רישיה גבי אדריינוס אמר לון מאן קטל הדין אמר ליה חד כותייא אנא קטלתיה, אמר לי חמי לי פטומיה, חמי ליה פטומיה (הראה לו גופו), אשכח חכינה (נחש) כרוכה עליו, אמר אילולי אלקא דקטלי מאן הוה יכיל קטלי... (תענית כד א)

מדרש רבה:

...(כנ"ל בירושלמי) ומה היה עושה בן כוזיבא היה מקבל אבני בליסטרא בא' מארכובותיו וזורקן והורג מהן כמה נפשות, ועל זה אמר ר"ע כך... כיון דחסל ר"א צלותיה שלח ואייתיה, א"ל מה אמר לך הדין כותאי, א"ל לית אנא ידע מה לחיש לי באודנאי ולא שמעית ליה כלום דאנא בצלותי קאימנא ולית אנא ידע מה הוה אמר, נתמלא רוגזיה לבן כוזיבא יהב ליה חד בעיטא ברגליה וקטליה... (איכה ב ה)

סדר עולם:

ומפולמוס של טיטוס עד מלחמת בן כוזיבא ט"ז שנה, ומלחמות בן כוזיבא ב' שנים ומחצה, נ"ב שנה אחר חורבן הבית היה. (פרק ל)

ילקוט שמעוני:

מפולמוס של טריאנוס עד מלחמת בית כוזיבא שתים שנים ומחצה... (דניאל תתרסה)

משנה תורה:

ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות או מחיה מתים, שהרי ר' עקיבא חכם גדול מחכמי המשנה היה, והיה נושא כליו של בן כוזיבא המלך, והיה אומר עליו שהוא מלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא מלך המשיח, עד שנהרגו בעונות. כיון שנהרג נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים אות או מופת. (מלכים פרק יא ג)

רלב"ג:

עזר מעט - המלכות שבביתר, ואחר כך יהרגו כולם. (דניאל יא לד)

מלבי"ם:

עזר מעט - בימי בר כוכבא, ונכשלו - שנהרגו, לצרוף בהם - חטאות ישראל. (שם)

פרי צדיק:

ואיתא מהבעש"ט זצ"ל שראה על ידי עליות נשמה שר' עקיבא הוא שומר הפתח בהיכל משיח, והיינו דר"ע הוא שורש תורה שבעל פה, כמו שכתב האריז"ל... וזה מה שכתב הרמב"ם ז"ל הנ"ל שר"ע היה נושא כליו של בן כוזיבא שהיה סבור עליו שהוא משיח, וכלים של משיח הוא התורה שבעל פה, ואחר שחרב ביתר אז נתפשט התורה שבעל פה ביותר על ידי ר"ע שבא אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם והם העמידו תורה... (ט"ו באב א)

...וביתר היה מלכות בן כוזיבא דאמר אנא משיח (סנהדרין צ"ג), ואיתא במדרש איכה ר"ע וכו' אמר היינו מלכא משיחא וכו', ומן הסתם כיון שטעה בו ר"ע היה באמת ראוי לכך. והיינו שהיה בו מאור תורה שבעל פה, ומשום הכי ר"ע שהיה שורש תורה שבל פה כמו שכתב האריז"ל, אמר עליו היינו מלכא משיחא... ומצינו במדרש רבה שם שאמר כשיצא למלחמה לא תסעוד ולא תכסוף, הדא הוא דכתיב הלא אתה אלקים זנחתנו וגו'... ומלשון המדרש רבה הדא הוא דכתיב הלא אתה וגו' נראה שהאמת היה אותו במה שאמר, אך באמת ידע בנפשו שראוי לגאולה שהיה בו אור תורה שבעל פה כל כך שהוא עיקר התיקון בגליות, רק החסרון היה שלא ידע שעל זה היה השבועה שלא יעלו בחומה, כמו שאמרו (כתובות קי"א), אף שיהיו ראוים לגאולה... ואפשר שהיה משיח בן יוסף ומשום זה נהרג, ואפשר שהיה ממשפחת יוסף וממשפחת דוד מזה מזכרים ומזה מנקבות, ומשיח בן דוד יכול להיות אף כשהוא רק מן הנקבות מזרע דוד... (שם ה, וראה שם עוד)