ברוך   בן   נריה   

(ראה גם: ירמיה)

 

ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה, ויכתב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי ה' אשר דבר אליו על מגלת ספר. ויצוה ירמיהו את ברוך לאמר, אני עצור לא אוכל לבוא בית ה'. ובאת אתה וקראת במגלה אשר כתבת מפי את דברי ה' באזני העם בית ה' ביום צום, וגם באזני כל יהודה הבאים מעריהם תקראם... (ירמיה לו ד)

...ויאמר להם ברוך מפי יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו. ויאמרו השרים אל ברוך לך הסתר אתה וירמיהו, ואיש אל ידע איפה אתם... ויצו המלך את ירחמאל בן המלך ואת שריהו בן עזריאל ואת שלמיהו בן עבדאל לקחת את ברוך הספר ואת ירמיהו הנביא ויסתירם ה'... (שם שם יט)

כי ברוך בן נריה מסית אותך בנו, למען תת אותנו ביד הכשדים להמית אותנו ולהגלות אתנו בבל... ויקח יוחנן בן קרח וכל שרי החילים את כל שארית יהודה... ואת ירמיהו הנביא ואת ברוך בן נריהו. ויבאו ארץ מצרים כי לא שמעו בקול ה', ויבאו עד תחפנחס. (שם מג ג והלאה)

...כה אמר ה' אלקי ישראל עליך ברוך. אמרת אוי נא לי כי יסף ה' יגון על מכאובי, יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי... ואתה תבקש לך גדולות אל תבקש, כי הנני מביא רעה על כל בשר נאם ה' ונתתי לך את נפשך לשלל על כל המקומות אשר תלך שם. (שם מה ב)

מדרש רבה:

כשם שמצינו ברחב הזונה, על שהכניסה המרגלים לביתה ומלטה אותם... ונתן לה שכרה... שנשאו מבנותיה לכהונה וילדו בנים שהיו עומדים ומשמשים על גבי המזבח ומברכים את ישראל בשם המפורש, ואלו הן, ברוך בן נריה... (במדבר פרשה ח י)

פרקי דרבי אליעזר:

כתוב אחר אומר וישמע עבד מלך הכושי (ירמיה ל"ח), וכי עבד מלך כושי היה, והלא ברוך בן נריה היה, אלא מה הכושי הזה משונה בעורו, כך ברוך בן נריה משונה במעשיו הטובים מכל בני אדם. (פרק נג)

ילקוט שמעוני:

אף שאר הנביאים לא נדבר עמם אלא בזכותן של ישראל... וכן אתה מוצא בברוך בן נריה שהיה מתרעם לפני הקב"ה, אוי נא לי כי יסף ה' יגון על מכאובי, מה נשתניתי מכל תלמידי הנביאים, יהושע שימש את משה ושרתה עליו רוח הקדש... בא וראה מה המקום משיבו, הנה אשר בניתי אני הורס וגו' ואתה תבקש לך גדולות אל תבקש, ואין גדולות אלא נבואה... אמר ברוך בן נריה, כרם אין,  סייג למה... (שמות פרק יב, קפז)

רש"י:

פלטים - ירמיה וברוך חזרו, שהגלם נבוכדנצר ממצרים, כן בסדר עולם. (ירמיה מד יד)

רד"ק:

יגון - שלא באה אליו הנבואה. מכאובי - שחרפוהו ישראל (שם מה ג)

עקדה:

איכה - ...ומגלה זו שרף יהויקים, ועליה הכוהו בני דורו... ובחר בברוך בן נריה לכותבה, כי היה נכבד בעיני המלך והשרים וירמיה נבזה, ויהיו דבריו נשמעים יותר. (איכה הקדמה)

ספר העקרים:

וראוי שתדע שהמצא הנבואה על ידי נביא על הבלתי ראוי או מוכן, לא יספיק להשפיע מן המקבל ההוא על זולתו אלא בהמצא הארון והלוחות באומה, ועל כן אחר שנעדר הארון לא היה אפשר שתמצא הנבואה אפילו על יד נביא על הבלתי מוכן, ולזה לא הגיעה הנבואה לברוך בן נריה באמצעות ירמיה, לפי שלא היה מוכן אליה, וכבר נגנז הארון. והגיעה לחגי זכריה ומלאכי לפי שראו את ירמיה ויחזקאל והיו מוכנים יותר עליה מברוך... (מאמר ג פרק יא)

אברבנאל:

לא קבלו דברי הנביא אחר שהתמהמה ימים אחדים, וחשבו שהם דברי עצמו, ואמרו ברוך מסית - כי ידעו שברוך רוצה להשיג נבואה ואי אפשר להשיגה אלא בארץ ישראל. (ירמיה מג ב וג)

אל ברוך - כתב נבואה זאת כאן נגד המעלילים כי ברוך מסיתו ברצונו להשאר בארץ ישראל כדי להגיע לנבואה, ומכאן מוכח שכבר ס' שנה התיאש ממנה. (שם מה א)

מלבי"ם:

מסית אותך - כי ברוך יוצא ונכנס בין העם ושמע דעתם. (שם מג ג)

אמרת - ברוך התרעם שלא הגיעה אליו הנבואה, הגם שהיה מסייע להעלות דברי ה' על ספר. אשר בניתי - הנבואה שתחול על הנביאים להשלימם בשפע טוב, ולא בתורת שליחות, זה יהיה רק בעת שהשכינה שרויה בישראל, ולא בעת צרה כזו... אבל תהיה מושגח בכל אשר תלך. (שם מה ג וד)