ברזילי הגלעדי

(ראה גם: דוד, זקנה)

 

ויהי כבוא דוד מחנימה, ושובי בן נחש מרבת בני עמון ומכיר בן עמיאל מלא דבר וברזילי הגלעדי מרוגלים. משכב וספות וכלי יוצר וחטים ושעורים וקמח וקלי, ופול ועדשים וקלי. ודבש וחמאה וצאן ושפות בקר הגישו לדוד ולעם אשר אתו לאכול, כי אמרו העם רעב ועיף וצמא במדבר. (שמואל ב יז כז)

וברזילי הגלעדי ירד מרוגלים, ויעבר את המלך הירדן לשלחו את הירדן. וברזילי זקן מאד בן שמנים שנה, והוא כלכל את המלך בשיבתו במחנים כי איש גדול הוא מאד. ויאמר המלך אל ברזלי אתה עובר אתי וכלכלתי אותך עמדי בירושלים. ויאמר ברזילי אל המלך כמה ימי שני חיי כי אעלה את המלך ירושלים. בן שמונים שנה אנכי היום האדע בין טוב לרע אם יטעם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה אם אשמע עוד בקול שרים ושרות, ולמה יהיה עבדך עוד למשא אל אדוני המלך... ויעבר כל העם את הירדן והמלך עבר, וישק המלך לברזילי ויברכהו וישב למקומו. (שם יט לג)

ולבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד והיו באוכלי שלחנך, כי כן קרבו אלי בברחי מפני אבשלום אחיך. (מלכים א ב ז)

תלמוד בבלי:

...ואף ברזילי הגלעדי אמר לדוד בן שמונים שנה אנכי היום האדע בין טוב לרע, מכאן שדעותן של זקנים משתנות. אם יטעם וגו' מכאן ששפתותיהן של זקנים מתרפטות... אמר רב ברזילי הגלעדי שקרא הוה, דההיא אמתא הויא בי רבי בת תשעין ותרתין שנין והוות טעמא קידרא. רבא אמר ברזילי הגלעדי שטוף בזימה הוה, וכל השטוף בזימה זקנה קופצת עליו. (שבת קנב א)

...אמר אביי מעברינן קמיה בגדי צבעונין, אמר רבא אטו כולי עלמא ברזילי הגלעדי הוא... (יבמות עו א)

אמר רב תרי מיני שתיתאה (תבשיל) שדר ברזילי הגלעדי לדוד, דכתיב משכב וספות וכלי יוצר חטים ושעורים וקמח וקלי ופול ועדשים וקלי... (ע"ז לח ב)