בריאה   מאמר   

זהר:

ואם זבח שלמים קרבנו, ר' שמעון אמר, כתוב עשרה עשרה הכף בשקל הקדש, עשרה עשרה למה הם באים (ב' פעמים). אלא עשרה שבמעשה בראשית, ועשרה דמתן תורה, (כי יש) עשרה מאמרות במעשה בראשית, (דהיינו עשרה פעמים ויאמר והפסוק בראשית נחשב גם כן למאמר), ועשרה מאמרות, (דהיינו עשרת הדברות) במתן תורה. מה מלמדנו בזה, משום שהעולם לא נברא אלא בשביל התורה, וכל זמן שישראל עוסקים בתורה העולם מתקיים, וכל זמן שישראל מתבטלים מתורה מה כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי...

תא חזי, עשרה מאמרות למעשה בראשית הוא כמו שלמדנו, בעשרה מאמרות נברא העולם, עשרה מאמרות למתן תורה, אלו עשרת הדברות, (והם אלו כנגד אלו, שאם לא אלו דמתן תורה אינם מתקיימים אלו דמעשה בראשית כנ"ל)... כתוב אנכי ה' אלקיך (במתן תורה), וכתוב במעשה בראשית יהי אור, כי האמונה של הקב"ה (שהיא המלכות שה"ס) אנכי נקראת אור... (ויקרא קעח, וראה שם עוד)

תלמוד בבלי:

...ר' יוחנן אמר כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם הי נינהו, ויאמר דבראשית ט' הוו, בראשית נמי מאמר הוא, דכתיב בדבר ה' שמים נעשו. (ראש השנה לב א)

בעשרה מאמרות נברא העולם, ומה תלמוד לומר, והלא במאמר אחד יכול להבראות, אלא להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בי' מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בי' מאמרות. (אבות ה א)

פרקי דר' אליעזר:

בעשרה מאמרות נברא העולם, ואלו הן ויאמר אלקים יהי אור, יהי רקיע, יקוו המים, תדשא הארץ, יהי מארת, ישרצו המים, תוצא הארץ, נעשה אדם, הנה נתתי לכם, לא טוב היות האדם לבדו... (פרק ג)

מדרש רבה:

תנינן בעשרה מאמרות נברא העולם ואלו הן, בראשית, ורוח אלקים מרחפת, יהי אור, יהי רקיע, יקוו המים, תדשא הארץ, יהי מאורות, ישרצו המים, תוצא הארץ, נעשה אדם, מנחם בר יוסי מוציא ורוח אלקים מרחפת ומביא ויאמר ה' אלקים לא טוב היות האדם, א"ר יעקב בן קורשאי מאמר ניתן לרוח בפני עצמה. (בראשית יז א)

עקדה:

...אלא נראה הצורך בי' מאמרות, כי על ידם תשאר מציאות לפעולות הבחירות, שמהם נמשכים שכר ועונש. ומנין המאמרים מויהי אור דהיינו על הנמצאות המורגשות שנעשו מההיולי המוחלט, והמאמרים הם חלוקת המציאות לעצם ומקרה, והמקרה נחלק לט' כדלקמן. אמנם היה יכול לברא במאמר אחד, ברגע אחד מבלי שיהיה למקצתו קדימה זמנית או טבעית, ולא היו סבה ומסובב, אלא שאז לא היה מציאות לבחירה האנושית, שהיא רק אם הנהגת העולם אינה על צד הקרי וההזדמן, כי אם בהשתלשלות מהסבה הראשונה... (בראשית א ג)

אלשיך:

ראה בריאה-כללי, בראשית א א ותהלים לג ו.

מהר"ל:

ראה בריאה כללי, דרך חיים פרק ח משנה א.

תניא:

ראה בריאה- כללי ליקוטי אמרים פרק כא, שער הי"ו פרק יא.

נפש החיים:

ראה בריאה-כללי.

שפת אמת:

במדרש חצבה עמודיה שבעה וכו' ז' ימי בראשית, עיין שם. והענין הוא כי העולם נברא בעשרה מאמרות, ומכל מקום עמודיה ז' ימי בראשית, כי הג' הנשארים הם למעלה מן הטבע ואין מתלבשין בזמן, ולכן הז' נקראים עמודים, אם כן הג' הם התקרה שעליהם... (שמיני תר"נ)

עשרת ימי תשובה הם נגד עשרה מאמרות שנברא בהם העולם, וראש השנה נגד בראשית כדאיתא בראשית נמי מאמר הוא, והוא כולל כולן, ועל זה אמרו והלא במאמר אחד היה יכול להבראות, שהוא מאמר האחדות שעלה במחשבה לפניו ית'... והכלל כי קודם חטא אדם הראשון היה מוכן להיות בחינת מאמר אחד כנ"ל, אך על ידי התערובות נעשה בחינת השיתוף מדת הרחמים והיה הבריאה בעשרה מאמרות ליתן שכר ועונש, כדאיתא במשנה... (ראש השנה תרמ"ב)