בריאה   קודם   לעולם   

זהר:

אלה תולדות וגו', הרי אמרו בכל מקום שכתוב אלה פוסל את הקודמים לו, והכתוב אלה שבכאן פוסל את התולדות דתהו... ועל אלו תולדות דתהו אתמר, הקב"ה ברא עולמות והחריבם, ומשום זה אומר הכתוב שהארץ היתה תוהו ובוהו...

למה ברא הקב"ה עולמות מלכתחילה כדי להחריב אותם... אלא כך הוא סוד הדבר, הקב"ה ברא את העולם וברא אותו בהתורה... והתורה היא ישוב העולם, ואומות העולם שלא קבלו אותה נשארו חרבות ויבשות, וזהו שהקב"ה ברא עולמות והחריבם, דהיינו לאלו שלא שמרו מצות התורה (ולא העלו המלכות להמתיקה במדת הרחמים דבינה, שהיה העולם חרב בשבילם)... (בראשית ריד, ועיין שם עוד)

רבי חזקיה היה יושב לפני ר' אלעזר, אמר לו כמה אורות נבראו מטרם שנברא העולם, אמר לו שבעה, ואלו הם, אור תורה, אור גיהנם, אור גן עדן, אור כסא הכבוד, אור בית המקדש, אור תשובה ואור המשיח, (שהם ז' ספירות דבריאה חג"ת נהי"מ). ואלו נבראו מטרם שנברא העולם... (צו קעב)

וזאת לפנים בישראל... כשברא הקב"ה עולמו לא ברא אותו אלא עם התורה, והתורה היתה אלפיים שנה קודם שנברא העולם, שכתוב ואהיה שעשועים יום יום, (ויומו של הקב"ה הוא אלף שנה)... (זהר חדש רות תרכה)

רבי חנינא אומר, מאותם דברים שעלו במחשבה קודם שברא הקב"ה את עולמו ישראל עלה במחשבה מפני שהוא ראוי לקבל התורה, וכל האותיות נכתרו בראשו... (שם שם תרלט)

תלמוד בבלי:

ואור דגיהנם בערב שבת איברי, והא תניא ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן, תורה ותשובה וגן עדן וגיהנם וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח. תורה דכתיב ה' קנני ראשית דרכו... אמרי חללה הוא דנברא קודם שנברא העולם, ואור דידה בערב שבת... (פסחים נד א, וראה שם עוד)

מדרש רבה:

בראשית ברא אלקים, ששה דברים קדמו לבריית העולם, יש מהם שנבראו, ויש מהן שעלו במחשבה להבראות, התורה והכסא כבוד נבראו, תורה מנין, שנאמר (משלי ח') ה' קנני ראשית דרכו, כסא הכבוד מנין, דכתיב (תהלים צ"ג) נכון כסאך מאז וגו'. האבות וישראל ובית המקדש ושמו של משיח עלו במחשבה להבראות, האבות מנין, שנאמר (הושע ט') כענבים במדבר וגו'. ישראל מנין, שנאמר (תהלים ע"ד) זכור עדתך קנית קדם, בית המקדש מנין שנאמר (ירמיה י"ז) כסא כבוד מרום מראשון וגו', שמו של משיח מנין, שנאמר (תהלים ע"ב) יהי שמו לעולם וגו'. רבי אהבה ברבי זעירא אמר אף התשובה, שנאמר (שם צ') בטרם הרים יולדו מאותה שעה תשב אנוש עד דכא וגו'... א"ר אבא בר כהנא התורה קדמה לכסא הכבוד, שנאמר (משלי ח') ה' קנני ראשית דרכו וגו', קודם לאותו שכתוב בו (תהלים צ"ג) נכון כסאך מאז. רבי הונא ורבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רבי יצחק אמרו מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר... (בראשית א ה)

אמר רבי אבהו מלמד שהיה בורא עולמות ומחריבן עד שברא את אלו, אמר דין הניין לי, יתהון לא הניין לי... (שם ג ט)

דבר אחר ואלה המשפטים, א"ר אבהו בכל מקום שכתוב ואלה מוסיף על הראשונים, אלה פוסל את הראשונים, כיצד, (בראשית ב') אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, ומה פסל, שהיה בורא שמים וארץ והיה מסתכל בהם ולא היו ערבים אליו והיה מחזירן לתוהו ובוהו, כיון שראה שמים וארץ אלו ערבו לפניו... (שמות ל ב)

פרקי דרבי אליעזר:

עד שלא נברא העולם היה הקב"ה ושמו הגדול בלבד, ועלה במחשבה לברא את העולם והיה מחריט את העולם לפניו ולא היה עומד... עד שברא את התשובה. שבעה דברים נבראו עד שלא נברא העולם, ואלו הן תורה וגיהנם וגן עדן וכסא הכבוד ובית המקדש ותשובה ושמו של משיח... (פרק ג)

מהר"ל:

שבעה דברים נבראו קודם וכו', יש לפרש המאמר הזה על פי פשוטו וכו', אבל עיקר פירוש זה כי רז"ל יודעי מצפוני החכמה כאשר עמדו על עניין העולם הזה אמרו מאחר שיש לעולם הרכבה וחבור העולם מדברים מחולפים והעולם מורכב מהם, והפשוט הוא קודם למורכב, אם כן יש דברים יאמר עליהם שנבראו קודם שנברא העולם המורכב, והם דברים פשוטים... על זה אמר כי אלו ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם, והיינו כי כנגד האמצעי שיש בעולם המורכב שהם האמצעי הפשוט לגמרי והוא התורה שהוא דרך האמצעי והיושר, שאין התורה נוטה מן הנקודה האמצעית... ואין לך דבר בלתי גשמי רק התורה שהיא שכלית... ואם תאמר מה שייך בריאה בתורה והיא דבר שאין בו ממש כלל, ואין זה קשיא למבין זה, כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמוד, כי הגזירה על דבר מה שהוא גוזר הוא נקרא בריאה...

אמנם התשובה היא הפשיטות מן צד המזרח, וזה כי מזרח נקרא התחלה וקדם בכל מקום בכתוב, ומצאנו מזרח הוא התחלת העולם ומערב אחרית העולם, ואל התחלה מתיחס התשובה, כי כל בעל תשובה צריך הסתלקות החטא שלו, ואין דבר מסלק החטא רק ההתחלה, כי ההתחלה היא נבדלת מן החטא שהרי אין חטא בהתחלה... ואמרו עוד כי גן עדן נברא קודם שנברא העולם, כי גן עדן הוא הפשיטות מן דרום, כי דרום נקרא ימין בכל מקום... ולפיכך גן עדן ששם המנוח והעונג ואין התנגדות כלל הוא כנגד צד דרום, שהיא אחת ואין בה שניות. והגיהנם שהוא הפך זה שיש דין והתנגדות, ונמצא הוא נגד צד שמאל ששם שניות...

ואמר שכסא הכבוד נברא תחלה, הוא כנגד צד המעלה, כי המעלה הוא ההתנשאות על הדבר וההתנשאות הפשוטה שהוא מבלי במתערב עמו שום צד נוטה, הוא כסא הכבוד, כי צד המעלה של עולם הגשמי אינו המעלה במוחלט שהוא בלי הצטרפות לו שום מטה... וכן מה שאמרו שבית המקדש נברא קודם שנברא העולם זהו מצד המערב, כי המערב נקרא אחור, וכל דבר שהוא אחור הוא השלמה, ובית המקדש הוא השלמה שהוא משלים העולם...

וכן מה שאמר שמו של משיח, רוצה לומר עצם מעלת המשיח מה שהוא מיוחד מבין שאר הנבראים מעלתו המיוחדת לו נקרא שמו, כי השם הוא מורה על דבר המיוחד בו מבין שאר הנמצאים... שגזר השי"ת קודם שנברא העולם על המעלה שלו המיוחדת לו, וגזירתו יתברך היא הבריאה בעצמו, ודבר זה הוא כנגד צד המטה, כי משיח הוא ראשית לבני אדם שהם בתחתונים. וגם כן יש לך לדעת כי המשיח הוא מתהוה מצד כי יש לישראל השפלות יותר מכל... (חידושי אגדות נדרים לט ב, ועיין שם עוד)

ראה עוד בריאה-כללי גבורות ה' פרק ע.

רמח"ל:

ראה בריאה-כללי, דעת תבונות קטז.

שם משמואל:

ונראה דהנה במדרש (ב"ר פ"א) ששה דברים קדמו לבריאת העולם יש מהם שנבראו ויש מהם שעלו במחשבה להבראות... ויש להבין הרי כל הבריאה עלתה במחשבה קודם שנבראה בפועל ומה רבותא דהני.

ויש לפרש על פי מה שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה בהא דאמרו ז"ל (ב"ר פ"ה) שהיו שמים וארץ נמתחין עד שגער בהם הקב"ה ואמר די, דהיינו שהיו מתגשמים והולכים מחמת ריחוקם מן השורש, עד שגער בהם שלא יתרחקו עוד ולא יתגשמו יותר. ולפי זה יש לומר דהני דחשב שעלו במחשבה קודם שנברא העולם, היינו שהמחשבה הקדומה נשארה דבוקה בהם ולא נתרחקו ולא נתגשמו כל כך, ועל כן היו נסים תדירים בבית המקדש... (ראש השנה תרע"ח)