ברית   לעתיד   לבא   

ראה: ברית-כללי, ישראל-לעתיד לבא, לעתיד לבא, משיח-ימות.