ברכת   הפטרה   

מסכת סופרים:

וכן בנביאים אומרים, ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת, ברוך אתה ה' הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדיק. ולבסוף מברך, בא"י אמ"ה צור כל העולמים צדיק בכל הדורות, הא-ל הנאמן האומר ועושה מדבר ומקיים כי כל דבריו אמת וצדק. ומיד עומדים העם ואומרים, נאמן אתה הוא ה' אלקינו, נאמנים דבריך נאמן חי וקים שמך וזכרך תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. זה אחד ממחלקות בני מזרח ומערב, שבני מזרח עונין אותו בישיבה ובני מערב בעמידה... ואחר כך חוזר המפטיר לענינו ואומר, נאמן אתה הוא ה' אלקינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך לא ישוב ריקם, בא"י הא-ל הנאמן בכל דבריו. נחם ה' אלקינו ציון עירך כי היא בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ברוך אתה ה' משמח ציון בבניה. שמחנו וכו' בימיו תושע יהודה וישראל ישכון לבטח וזה שמו אשר יקראו ה' צדקנו, בא"י מצמיח קרן ישועה לעמו ישראל. על התורה וכו'. (פרק יג ט והלאה)

ולמה אמרו כולם כדי לקיים ברכת שבע כנגד ז' קוראים... (שם פרק יד א)