ברכת הלבנה

(ראה גם: ירח, קדוש החודש)

תלמוד בבלי:

וא"ר אחא בר חנינא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן עד כמה מברכין על החדש, עד שתתמלא פגימתה, וכמה, אמר רבי יעקב בר אידי אמר רב יהודה עד שבעה, נהרדעי אמרי עד ששה עשר, ותרוייהו כר' יוחנן סבירא להו, הא למיהוי כי יתרא, הא למיהוי כי נפיא... (סנהדרין מא ב, וראה ההמשך בברכות-כללי)

מסכת סופרים:

ואין מברכין על הירח אלא במוצאי שבת כשהוא מבושם ובכלים נאים, ותולה עיניו כנגדה ומיישר את רגליו ומברך אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, פועלי אמת שפעולתו אמת וללבנה אמר שתתחדש באור יקר עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה לפאר ליוצרם על כבוד מלכותו, בא"י מקדש ראשי חדשים. ואומר ג' פעמים סימן טוב סימן טוב תהיה לכל ישראל, ברוך יוצרך ברוך עושך ברוך קונך ברוך בוראך, ורוקד ג' רקידות כנגדה ואומר ג' פעמים כשם שאני רוקד כנגדך ואיני נוגע ביך כך אם ירקדו אחרים כנגדי להזיקני לא יגעו כי תפול עליהם אימתה ופחד, ולמפרע, אמן אמן סלה הללויה, ואומר לחבירו ג' פעמים שלום וילך לביתו בלב טוב. (פרק כ א)

רמב"ן:

יהי מאורות - ...ואם תדע כוונתן בברכת הלבנה "עטרת תפארת לעמוסי בטן", תדע סוד האור הראשון והגניזה וההבדלה, וסוד שני המלכים המשתמשים בכתר אחד. (בראשית א יד)

רבינו בחיי:

החודש הזה - ...ודרשו רז"ל בכתוב הזה החדש הזה לכם ראש חדשים, אלמלי לא זכו ישראל למצוה אחרת אלא לזו, שמקבלים פני שכינה פעם אחת בחדש דים, כתיב הכא החדש הזה, וכתיב התם (שמות ט"ו) "זה א-לי ואנוהו". וענין המדרש הזה הוא רמז לכנסת ישראל הנקראת עטרת המקודשת ומיוחדת לישראל שהם עמוסי בטן, ולכך תקנו בברכת הירח עטרת תפארת לעמוסי בטן, ומפני שהמברך ברכת הלבנה הוא מקבל פני שכינה, לכך תקנו לברך אותה מעומד ולא מיושב מפני אימת מלכות שמים. וידוע כי כשיראה האדם הלבנה בחדושה ומברך עליה הנה הוא מעיד על חדוש העולם שהוא עקר האמונה ומודה על אלקותו של יוצר בראשית שחדש העולם כשם שמחדש הלבנה בכל חדש וחדש. ואמרו כי גוון השחרות הנמצא בה הוא מענין מתאבלת על ישראל המונים ללבנה כשהם שרוים בגלות... ומצינו במסכת סופרים ובירושלמי גם כן אין מברכין על הירח אלא במוצאי שבת כשהוא מבושם ובכלים נאים, ומישר את רגליו כנגדה ורוקד לפניה ג' פעמים ומברך ברוך אשר במאמרו ברא שחקים וגו' ואומר ברוך בוראך ברוך יוצרך ברוך מקדשך, כשם שאני רוקד כנגדך ואין אני נוגע בך כך אם ירקדו אחרים ויעמדו כנגדי לא יגעו בי, תפול עליהם אימתה וכו'. (שמות יב ב)

עקדה:

...אם כן הלבנה מחזקת בטחוננו חוץ ממה שהרחיקה ענין עבודה זרה ואפיקורסות המקרה. וכן בברכת הלבנה, במאמרו ברא שחקים - שהוא בראם ומצוה להם, ששים ושמחים לעשות - שאין בהם ממש לענין אלהות ולענין אמצעיות (בין הבורא לנבראים), כי רק ממלאים רצון קונם. פועל אמת - שאין בהם שום מקרה, עטרת תפארת - ביד ישראל, וידעו נאמנה שעתידים להתחדש כמותה. (שמות יב ב, וראה עוד קדוש החודש)