בשש   עכוב

הכתב והקבלה:

אל תאחרו - אחור הוא עכוב מזמן הראוי, אבל התמהמה הוא התעכב מטעם כל שהוא במקום שהיה לו למהר... אבל בושש אינו אלא עכוב שעה ושעות... (בראשית כד נו)

כי בשש משה - לשון איחור נופל על עכבה ברצון, והוא המתעכב ברצונו לפי שנפשו חפצה בעכבה זו, כגון שהולך לועד חכמים ומשתעשע בתורתם... והוא נהנה בעכבתו... ולשון בשישה נופל על עכבה של בושה ושל אונס, כגון המתעכב מצאת בין בני אדם בעבור שאין לו כסות לכסות בו, ובכלל זה עכבה של אונס גמור, ועל דרך זה יתפרשו כל הכתובים שנזכר בהם לשון בושש... (שמות לב א)

מלבי"ם:

בושש - הוא יותר על הרגיל, אחור - יותר מהזמן הקצוב. (שופטים ה כח)