בתוך   

מהר"ל:

בתוך המים, באמצע המים, שאין לפרש בתוך המים כמו "ובני ישראל הלכו בתוך הים", שאין הכונה שם שהיו באמצע הים ממש, דהכא על כרחך צריך לפרש באמצע המים... והשתא כתב שפיר יהיה רקיע בתוך המים, כי לשון תוך פירושו שהוא בינתיים ובמקום שהוא בא על שהוא תוך עיקר הדבר כמו ובני ישראל הלכו בתוך פירושו גם כן בינתיים, והיינו שהיה הים סביב להם והם בינתיים, אבל כאן שלא נוכל לומר שהיו המים סביב הרקיע אין לפרש רק שהיה באמצע המים... (גור אריה בראשית א ו)