גביעא בן פסיסא

(ראה גם: אלכסנדר)

מדרש הגדול:

אמר ליה ההוא מינא לגביעא בן פסיסא וי לכון חייא דאמריתו מיתיא חיו, דחיו מיתין דמיתין חיו? אמר ליה וי לכון חייביא דאמריתו מיתיא לא חיו, דלא הוו הוו דהוו לא כל שכן? אמר ליה חייבא קרית ליה, השתא קאימנא עלך ובעיטנא בך ופשיטנא לה לעקמימיתך, אמר ליה אם אתה עושה כין רופא אומן תקרא ושכר הרבה תטול. (דברים לא טז)