גד החוזה

 

ויאמר גד הנביא אל דוד לא תשב במצודה לך ובאת לך ארץ יהודה. (שמואל א כב ה)

ויקם דוד בבקר, ודבר ה' היה אל גד הנביא חוזה דוד לאמר. הלוך ודברת אל דוד כה אמר ה' שלש אני נוטל עליך, בחר לך אחת מהם ואעשה לך... ויאמר דוד אל גד צר לי מאד נפלה נא ביד ה' כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפולה... ויבא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו עלה הקם לה' מזבח בגורן ארונה היבוסי. (שמואל ב כד יא)

ודברי דוד המלך הראשונים והאחרונים, הנם כתובים על דברי שמואל הרואה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה. (דברי הימים א כט ל)

ויעמד את הלוים בית ה' במצלתים בנבלים ובכנורות במצות דויד וגד חוזה המלך ונתן הנביא, כי ביד ה' המצוה ביד נביאיו. (דברי הימים ב כט כה)

ילקוט שמעוני:

וישא דוד את עיניו - באותה שעה ירד מלאך והרג את גד החוזה ואת ארבעת בניו של דוד והזקנים שהיו עמו... (שמואל ב פרק כד, קסה)

גד החוזה ונתן הנביא התקינו מעשה הבית עם דוד... (דברי הימים פרק ט, תתרעז)

רד"ק:

חוזה דוד - על ידו היה ה' מדבר עם דוד, אף על פי שרק נבואה זו נכתבה. (שמואל ב כד יא)

אלשיך:

וקראו חוזה דוד שהתנבא רק הנבואות הקשות, והגם שנתן הנביא בא אליו במעשה בת שבע למד מדבריו שהבן השני ימלוך, ושלא ישלח את בת שבע, ולכן אמר למנצח מזמור... (שמואל ב כד יג)