גדיל

(ראה גם: ציצית)

ספרי:

גדילים תעשה לך למה נאמר, לפי שנאמר ועשו להם ציצית, שומע אני יעשה חוט אחד בפני עצמו, תלמוד לומר גדילים, כמה גדילים נעשים אין פחות משלשה חוטים כדברי בית הלל, ובית שמאי אומרים מארבעה חוטים של צמר וארבע חוטים של לבן של ארבע ארבע אצבעות... (תצא פד)

הכתב והקבלה:

גדילים תעשה לך - לרז"ל הוא חלק מן הציצית הסמוך לכנף הבגד, שכורכין חוט אחד על שאר שבע החוטין, ובזמן התכלת שהיתה הכריכה בחוט תכלת ובחוט לבן היא באמת כעין קליעה, ובלשון ארמי קורין לקליעה גדיל, ותרגום מעשה עבות ועובד גדילין... (דברים כב יב)