גוזל

(ראה גם: יונה, עוף)

תלמוד בבלי:

מצא אחר הגפה או אחר הגדר גוזלות מקושרים או בשבילין שבשדות הרי זה לא יגע בהן... (בבא מציעא כה ב, וראה שם עוד)

תנו רבנן... גוזלות מהר המלך... (מנחות פז א)

אבן עזרא:

על גוזליו - הקטנים, שם כלל לאפרוחים. (דברים לב יא)

רמב"ן:

וגוזל - ...ואף שכל הקטנים יקראו גוזל, הבין אברהם מעצמו המין הנבחר. (בראשית טו י)

רד"ק:

וגוזל - לא ידענו מאיזה מין עוף, כי כל קטני העופות יקראו גוזל, ואונקלוס תרגם בר יונה, והוא האמת. (שם)

מלבי"ם:

וגוזל היא היונה הצעירה הבייתית... (שם)