גזית

תלמוד בבלי:

...מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסין לבינין בונין, הכל כמנהג המדינה... בגזית זה נותן טפחים ומחצה וזה נותן טפחים ומחצה... (בבא בתרא ב א)

תרגום יונתן:

גזית - חציבין. (שמות כ כב)

רש"י:

גזית - לשון גזיזה שפוסלן ומכתתן בברזל... (שם)

כמדות גזית - שהיתה להן מדה אחת בכל המדינה. (מלכים א ז ט)

אבן עזרא:

גזית - מגזרת גוזזי צאנו, גז חיש, ענין כריתה. (שמות כ כב)

רד"ק:

כמדת גזית - בימי רז"ל מדתו ה' טפחים. (מלכים א ז ט)

הרקאנטי:

...ולכן אין לבנות אבניה גזית רק אבנים שלמות, כי אבני גזית הם רמז לכחות הטומאה המקטרגין ומדקדקין לכל עון ולכל חטאת, לפיכך אינן ראויין למזבח כפרה, כי הם מקטרגות, וזה גדר דרכי בגזית... (יתרו)

אברבנאל:

אבני גזית - ישרות שטחים ונצבות הזויות לכתלים ולעליון הבית. (שם ה לא)