גיחון

(ראה גם: אדם הראשון, ארבע נהרות)

 

והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון ויישרם למטה מערבה לעיר דויד, ויצלח יחזקיהו בכל מעשהו. (דברי הימים ב לב ל)

תלמוד בבלי:

תנו רבנן ששה דברים עשה חזקיה המלך, סתם מי גיחון העליון ולא הודו לו... (פסחים נו א)

ניסוך המים כיצד, צלוחית של זהב מחזקת ג' לוגים היה ממלא מן השילוח, הגיעו לשער המים תקעו והריעו ותקעו... (סוכה פרק ד משנה ט)

תני רשב"ג שילוח היה מקלח מים בכאיסר, צוה המלך והרחיבוהו כדי שיתרבו מימיו ונתמעטו וחזרו ומיעטוהו והיה מקלח מים... (ערכין י ב)

מדרש הגדול:

גיחון היה יוצא מירושלים ומשקה את כל הארץ, וצפה יחזקיהו ברוח הקדש שבית המקדש חרב וישראל גולין, אם גיחון במקומו יהיו כל מלכיות מתכתשות על ירושלים ומחזיקין בה ומרחיקין ישראל ממנה, לכך עמד וסתמו, שנאמר והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון (דהי"ב ל"ב), ועתיד הקב"ה להחזירו, שנאמר (יואל ד') ומעין מבית ה' יצא. (בראשית ו ד)