גימטריא

תלמוד בבלי:

רבי אליעזר בן חסמא אומר קינין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות, תקופות וגמטריאות פרפראות לחכמה. (אבות ג יח)

רמב"ן:

...וכל הנמסר למשה רבינו בשערי בינה הכל נכתב בתורה בפירוש, או נרמז בתיבות או גימטריאות, או בצורת האותיות הכתובות כהלכתן או המשתנות כגון הכפופות והעקומות... (פתיחה לפירש התורה)

אבן עזרא:

חניכיו - וחשבון אותיות אליעזר דרך דרש, שאין הכתוב במדבר בגמטריאות. (בראשית יד יד, וראה רש"י שם)

רבינו בחיי:

ומכלל המצות המקובלות היא מצות ציצית, ומרוב הפלגת עילויה אמרו רז"ל שהוא שקולה כנגד כל המצות, ונכנסו בזה על דרך הגימטריא, שאמרו ציצית גימטריא ת"ר, ח' חוטים וה' קשרים הרי תרי"ג. וידוע לכל משכיל המתבונן בעיקרה שהיא שקולה נגד כל המצות, וימצא כי שם שורש כל המצות, וסמכו קבלתם וידיעתם אל הגימטריא, כדי שתהיה הגימטריא מופת ועדות על הקבלה שבידם, כי הקבלה עיקר וגימטריאות אינן אלא פרפראות לחכמה. (כד הקמח ציצית)